ද්වාරය:නීතිය

From Wikisource
(Redirected from Portal:නීතිය)
Jump to navigation Jump to search

This is the top level portal for class K: Law. It brings together various pages and wikiprojects relating to law in all countries. Note that some legislation listed here may be out of date and preserved only for historical context.

Due to their number, the full list of Class K subclasses and portals can be found on a separate page: List of subclasses

Subclass KA: General law

  • කරුණු එක් කිරීමට කාරුණික වන්න.


භාහිර සම්පත්

භාහිර සබැඳි
  • ගුටෙන්බර්ග් ව්‍යාපෘතිය තුළ K පංතිය
  • Call number K මාර්ගගත පොත් පිටුව තුළ