ද්වාරය:නාට්‍ය

From Wikisource
(Redirected from Portal:නාට්‍ය)
Jump to navigation Jump to search
නාට්‍ය

විකිමූලාශ්‍ර වල ඇති නාට්‍ය ලැයිස්තුව.

Drawing of two masks representing Comedy and Tragedy.
නාට්‍ය

නාට්‍ය ඉතිහාසය[edit]

Theatre traditions of Asia[edit]

Drama by era[edit]

Playwrights by language[edit]

Bengali[edit]

Chinese[edit]

Czech[edit]

English[edit]

French[edit]

German[edit]

Greek[edit]

Italian[edit]

Latin[edit]

Norwegian[edit]

Polish[edit]

Russian[edit]

Sanskrit[edit]

Spanish[edit]

ආශ්‍රිත[edit]