ද්වාරය:ආදර කාව්‍ය

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ආදර කාව්‍ය

A listing of verses widely held to be describing romantic love.

කාව්‍ය[edit]

විවාහය පාදක වූ කාව්‍ය[edit]