Piruç myo doç inculurit

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Piruç myo doç inculurit

«Piruç myo doç inculurit»


Piruç myo doç inculurit,
Quant yò chi vyot, dut stoy ardit.

Per vo mi ven tant ardiment
E si furç soy di grant vigor
Ch'yo no crot fa dipartiment May del to doç lial amor
Per manaço ni per timor,
Çi chu uul si metto a strit.
Piruç myo doç inculurit.
Quant yò chi vyot, dut stoy ardit.

Ogn'om mostri voglo scuro,
Ch'yo no intint may di lasà
Di pasiris per pavuro
eLu pan í pur semenà,
Ma pluy chu may intint amà
Achuglè ch'ay simpri sirvit.
Piruç myò doç inculurit.
Quant yò chi vyot, dut stoy ardit.

Per zo, dumlo byello e zintil,
Quant unch’ yò pues, vus vuegl preyà
Vo no sayès d’anim tant vil
Di may volemi abandonà
Per det d'algun malvâs bosâ
Chu à simpri nimay mintît.
Piruç myò doç inculurit,
Quant yò chi vyot, dut stoy ardit.

Chian ç unito, va cun Dyò
Achello dumlo saludant
Di chuy fidel soy sirvidò
E so celat saray amant;
A mil mil ang, s'yò vivès tant,
Al so amor si soy unit.
Piruç myo doç inculurit,
Quant yò chi vyot, dut stoy ardit.