Pheng Xat Lao

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

"Pheng Sat Lāo" (Lao: ເພງຊາດລາວ, lit. '"Hymn of the Lao People"') is the national anthem of the Lao People's Democratic Republic. Dr. Thongdy Sounthonevichit composed the music and wrote the lyrics in 1941. It was adopted as the national anthem of the Kingdom of Laos in 1945. The original lyrics were revised after the Communists triumphed in the Laotian Civil War and established the Lao People's Democratic Republic in 1975, with the new lyrics written by Sisana Sisane.

Official and recognized lyrics[edit]

Lao original Transliteration Latin transcription IPA transcription French translation English translation

ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ໃດມາ
ລາວທຸກທົ່ວຫນ້າເຊີດຊູສຸດໃຈ
ຮ່ວມແຮງຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ
ສາມັກຄີກັນເປັນກຳລັງດຽວ
ເດັດດ່ຽວພ້ອມກັນກ້າວຫນ້າ
ບູຊາຊູກຽດຂອງລາວ
ສົ່ງເສີມໃຊ້ສິດເປັນເຈົ້າ
ລາວທຸກຊົນເຜົ່າສະເໝີພາບກັນ
ບໍ່ໃຫ້ພວກຈັກກະພັດ
ແລະພວກຂາຍຊາດເຂົ້າມາລົບກວນ
ລາວທັງມວນຊູເອກະລາດ
ອິດສະຫລະພາບຂອງຊາດລາວໄວ້
ຕັດສິນໃຈສູ້ຊີງເອົາໄຊ
ພາຊາດກ້າວໄປສູ່ຄວາມວັດທະນາ

Xatlao tangtae dayma lao thookthuana xeutxoo sootchay,
Huamhaeng huamchit huamchay samakkhikan pen kamlang diao.
Detdiao phomkan kaona booxa xukiat khong lao,
Songseum xaysit pen chao laothook xonphao sameu pabkan.
Bo hay phuak chackkaphat lae phuak khayxat khaomalob kuan,
Lao thangmuan xoo ekkalat itsalaphab khong xatlao vay,
Tatsin chay soo xing ao xay pasat kaopai soo khuam vatthana.

Sāt Lāo tangtǣ daimā
Lāo thuk thūan nā sœ̄t sū sutchai,
Hūam hǣng hūam chit hūam chai
samakkhi kan pen kamlang dīao.
Det dīao phǭmkan kāonā
būsā sū kīat khǭng Lāo,
Songsœ̄m sai sit pen chao
Lāo thuk son phao samœ̄; phāp kan.
Bǭ hai phūak chakkaphat
læ phūak khaj sāt khao mā lopkhūan,
Lāo thang mūan sū ēkalāt
itsalaphāp khǭng sāt Lāo wai
Tatsinchai sū sing ao sai
phā sāt kāo pai sū khūam watthanā.

[saːt̚ laːw taŋtɛː dajmaː]
[laːw tʰuk̚ tʰuːə̯n naː sɤːt̚ suː sut̚tɕaj]
[huːə̯m hɛːŋ huːə̯m tɕit̚ huːə̯m tɕaj]
[saːmak̚kʰiː kan pen kamlaŋ diːə̯w]
[det̚ diːə̯w pʰɔːmkan kaːwnaː]
[buːsaː suː kiːə̯t̚ kʰɔːŋ laːw]
[soŋsɤːm saj sit̚ pen tɕaw]
[laːw tʰuk̚ son pʰaw samɤː pʰaːp̚ kan]
[bɔː haj pʰuːə̯k̚ tɕak̚kapʰat̚]
[lɛ pʰuːə̯k̚ kʰaj saːt̚ kʰaw maː lop̚kʰuːə̯n]
[laːw tʰaŋ muːə̯n suː ek̚kalaːt̚]
[itsalapʰap̚ kʰɔːŋ saːt laːw waj]
[tatsintɕaj suː siŋ aw saj]
[pʰaː saːt̚ kaːw paj suː kʰuːə̯m wat̚tʰanaː]

Pour tous les temps, le peuple lao
Ont glorifié leur patrie,
Unis de cœur,
Esprit et vigueur comme un.
Aller résolument de l'avant,
Respecter et accroître la dignité du peuple lao
Et proclamant le droit d'être leurs propres maîtres.
Les Lao de toutes origines sont égaux
Et ne permettra plus aux impérialistes
Et des traîtres pour leur faire du mal.
Le peuple tout entier l'indépendance
Et la liberté de la nation lao.
Ils sont résolus à lutter pour la victoire
Afin de conduire la nation à la prospérité.

For all time, the Lao people
Have glorified their motherland,
United in heart,
Spirit and vigor as one.
Resolutely moving forwards,
Respecting and increasing the dignity of the Lao people
And proclaiming the right to be their own masters.
The Lao people of all origins are equal
And will no longer allow imperialists
And traitors to harm them.
The entire people will safeguard the independence
And the freedom of the Lao nation.
They are resolved to struggle for victory
In order to lead the nation to prosperity.

In other scripts[edit]

These are adopted scripts which are not (and have never been) officially used to write Lao.

Thai script[edit]

ซาดลาวตั้งแต่ใดมา
ลาวทุกทั่วหน้าเซิดซูสุดใจ
ฮ่วมแฮงฮ่วมจิดฮ่วมใจ
สามักคีกันเป็นกำลังเดียว
เด็ดเดี่ยวพ้อมกันก้าวหน้า
บูซาซูเกียดของลาว
สงเสีมใซ้สิดเป็นเจ้า
ลาวทุกซนเผ่าสะเหมอพาบกัน
บ่อให้พวกจักกะพัด
และพวกขายซาดเข้ามาลบกวน
ลาวทังมวนซูเอกะลาด
อิดสะละพาบของซาดลาวไว้
ตัดสินใจสู้ซิงเอาไซ
พาซาดก้าวไปสู่ความวัดทะนา

Khmer transliteration[edit]

សាត ឡាវ តាំង ទែ ដៃ ម៉ា
ឡាវ ធុក ធួ ណា សឺត ស៊ូ ស៊ុត ចៃ
ហួម ហែង ហួម ជិត ហួម ចៃ
សា ម៉ាក់ ឃី កាន់ ពេន កាំ ឡាំង ឌៀវ
ឌេត ឌៀវ ផំ កាន់ កាវ ណា
ប៊ូ សា ស៊ូ គៀត ខង ឡាវ
សុង សឺម សៃ ស៊ិត ពេន ចៅ
ឡាវ ធុក សុន ផៅ សះ មើ ផាប កាន់
បរ ហៃ ភួក ចាក់ កះ ផាត់
ឡែះ ភួក ខាយ សាត ខៅ ម៉ា ឡុប គួន
ឡាវ ថាំង មួន ស៊ូ អេ កះ ឡាត
អ៊ិត សះ ឡះ ផាប ខង សាត ឡាវ វ៉ៃ
តាត់ ស៊ិន ចៃ ស៊ូ ស៊ិង អៅ សៃ
ផា សាត កាវ ប៉ៃ ស៊ូ ឃួម វ៉ាត់ ថះ ណា

Arabization[edit]

كاتلاو تونجتي دايما لاو ثوكثوانا كيوتكو سوتشاي،
هوامهينج هوامشيت هوامشاي
ساماكخيكان بين كاملانج دياو.
ديتدياو فومكان كاونا بوكسا اكسوكيات خونج لاو،
سونجسيوم كايسيت بين شاو لاوثوك كونفاو ساميو بابكان.
بو هاي فواك شاكافات لي فواك خايكات خاومالوب كوان،
لاو ثانجموان كو ايكالات ايتسالافاب خونغ كاتلاو فاي ،
تاتسين شاي سو كينغ أو كاي ساد لاو كواباي سو خوام فاتثانا.

Katakana transliteration[edit]

サート ラーオ タン テー ダイ マー
ラーオトゥック トゥアン アー ナー スー(ト) スー スッ(ト) チャイ
フアン ヘーン フアン チット フアン チャイ
サー マッ(ク) キー カン ペン カム ラン ディアオ
デッ(ト) ディアオ ポーム カン カオ ナー
ブー サー スー キアッ(ト) コーン ラーオ
ソン スーム サイ シット ペン チャオ
ラーオ トゥック ソン パオ サ ムー パー(ク) カン
ボー ハイ フーン チャッ(ク) カ パット
レ プアッ(ク) カーイ サート カオ マー ロップ クアン
ラーオ タン ムアン スー エー(ク) カ ラート
イト サー ラー パブ コン サート ラーオ ワイ
タット シン チャイ スー シン アオ サイ
サート ラーオ パイ パイ ス クワーム ワッ(ト) タ ナー

Hangul transliteration[edit]

쌋- 라오 땅때- 다이마 라오 툭투완 나- 썻쑤- 숫짜이,
후암행- 후암찟 후암짜이 싸-막키깐 뻰 깜랑 디아오.
뎃디아오 펌-깐 까오나 부사 쑤끼얏 컹- 라오,
쏭썸 싸이씻 뻰 짜오 라오툭 쏜파오 싸머 팝-깐.
버 하이 풍- 짝까팟 래- 푸악 카이쌋- 카오마- 롭꾸완,
라오 탕무완 쑤 엑까랏 잇쌀라팝- 컹 쌋 라오 와이,
땃씬 짜이 쑤 씽 아오 싸이 파- 쌋 까오빠이 쑤 쿠왐 왓타나


Original lyrics used in 1947[edit]

Lao original Transliteration Literal translation Poetic translation (singable)

ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ເດີມມາ
ຂຶ້ນຊື່ລືຊາຢູ່ໃນອາຊີ
ຊາວລາວຜູກພັນໄມຕຣີ
ຮ່ວມສາມັກຄີຮັກຫໍ່ໂຮມກັນ
ຮັກຊາດຮັກປະເທດເຮົາ
ຮັກເຈົ້າປົກເກດເກສາ
ໂຮມຮັກຮ່ວມສາສນາ
ແຕ່ບູຮານມາຮັກສາດິນແດນ
ບໍ່ໃຫ້ຊາດໃດມາລວນ
ຮາວີຮົບກວນຍາດແຍ່ງຊີງເອົາ
ໃຜຂືນເຂົ້າມາລູ່ວຸ່ນວາຍ
ສູ້ຈົນຕົວຕາຍຕ້ານທານສັດຕຣູ
ຊ່ວຍເຊີດຊູເລືອດເນື້ອເຊື້ອເຜົ່າ
ຟື້ນຟູກູ້ເອົາບັນເທົາທຸກກັນ

Xat Lao thung thae derm ma,
Khun xu lu xa yu nai ahzi,
Sao Lao phouk parn maitri,
Huam samakkhi huk ho hôm karn.
Huk xat huk pathét hao,
Huk jao pôk két késa,
Hôm huk huam satsana,
Thae buhlahn ma huksa din daen.
Baw hai xat dai ma luan,
Havi hôp kuan yat yaeng xing ao,
Phai khun khao ma loun vounvai,
Sou jôn thua tai tan than sattru,
Suay xeut xu leuat nua xua phao,
Feun fu ku ao banthao thouk karn.

In the old days, our Lao people
Were famous all over Asia.
Because the Lao
Were united in love.
Still today, they love their people and country
And rally around their leaders.
They preserve the
religion of their fathers,
And protect the soil of their ancestors.
They will never allow another nation to threaten them
Or to occupy their territory.
Every enemy who enters their country
Will find them ready to fight until death.
All together, they can restore the ancient glory of their blood,
and they will stand together in the days of danger.

Once our Laotian race in Asia highly honored stood
And at that time the folk of Laos were united in love
Today they love their race and rally round their chiefs
They guard the land and the religion of their ancestors
They will resist each foe who may oppress them or invade
And such invaders will be met with battle unto death
They'll restore the fame of Laos and through ills united stand.

In other scripts[edit]

These are adopted scripts which are not (and have never been) officially used to write Lao.

Thai script[edit]

ซาดลาวตั้งแต่เดิมมา
ขึ้นซื่อลืซาอยู่ในอาซี
ซาวลาวผูกพันไมตรี
ฮ่วมสามักคีฮักห่อโฮมกัน
ฮักซาดฮักปะเทดเฮา
ฮักเจ้าปกเกดเกสา
โฮมฮักฮ่วมสาสนา
แต่บูรานมาฮักสาดินแดน
บ่อให้ซาดใดมาลวน
ฮาวีรบกวนยาดแย่งซี
ใผขืนเข้ามาลู่วุ่นวาย
สู้จนตัวตายต้านทานสัดตรู
ซ่วยเซิดซูเลือดเนื้อเซื้อเผ่า
ฟื้นฟูกู้เอาบันเทาทุกกัน

Khmer transliteration[edit]

សាត ឡាវ តាំង ទែ ដឺម ម៉ា
ឃឺន ស៊ឺ លឺ សា យូ ណៃ អា ស៊ី
សាវ ឡាវ ភូក ផាន់ ម៉ៃ ទ្រី
ហួម សា ម៉ាក ឃី ហាក់ ហរ ហូម កាន់
ហាក់ សាត ហាក់ ប៉ះ ធេត ហៅ
ហាក់ ចៅ ប៉ុក គេត គេ សា
ហូម ហាក់ ហួម សា សះ ណា
ទែ ប៊ូ ហាន ម៉ា ហាក់ សា ឌិន ដែន
បរ ហៃ សាត ដៃ ម៉ា លួន
ហា វី រ៉ុប កួន យ៉ាត យ៉ែង ស៊ីង អៅ
ផៃ ឃឺន ខៅ ម៉ា លូ វុន វ៉ាយ
ស៊ូ ចុន ទួ តាយ តាន ថាន សាត់ ទ្រូ
សួយ សឺត ស៊ូ លឿត នឿ សឿ ផៅ
ហ្វ៊ឺន ហ្វូ គូ អៅ បាន់ ថៅ ធុក កាន់

Hangul transliteration[edit]

쌋- 라오 땅때 덤-마- 큰-쓰-르-싸- 유-나이아-씨
싸오 라오 푹-판 마이뜨리 후왐싸막키-학허-호옴깐
학쌋- 학빠텟-하오 학짜오 뽁껫께싸-
호옴학후왐싸-싸나 때부-한-마-학싸-딘댄-
버-하이쌋-다이마-루완 하-위-홉꾸완 냣-넁-씽-아오
파이큰-카오마-루-운와이 쑤-쫀뚜와따이딴-탄-쌋뜨루-
쑤와이썻-쑤-르앗느아쓰아파오 픈(f)-푸(f)-꾸-아오반타오툭깐