Page:Tjarita Ki-Asdoera.pdf/9

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

siden Bantĕn, kandjĕng dalĕm(32) djeung lijanna toewan toewan diiring koe parajai, djaro djaro djeung pirang djĕlĕma.

Barang reup sore malĕm ahad ladjoe masangkeun ĕmbe mapaj djalan, kalereun goeboeg opat, kidoeleun goeboeg lima.

Eta ĕmbe meunang sapeuting ditjangtjangna(33).

Barang isoekna poe ahad eta ĕmbe salapan aja keneh kabeh.

Barang sorena deui malĕm sĕnen eta ĕmbe ditjangtjangkeun sabeulah kidoelna Tjitĕngah sakalereun Tjisoewakan sĕrta ditoenggoe koe toewan poetri, ngahidji djeung toewan rĕsiden Rembang.

Sakalereunana toewan pangeran djeung toewan toewan noe sedjen.

Djeung aja deui doewa toewan noe noenggoe di kidoeleun Tjisoewakan di sasak Tjirambĕtoek.

Ari kandjĕng dalĕm noenggoena sabeulah kaler goeboeg Gawan.

Harita eta ĕmbe beunang koe maoeng hidji noe pangkalerna.

Ari koering noenggoe di Tjisoewakan djeung djoeragan wadana Tjibalijoeng.

Teu lila bĕlĕdoeg sora bĕdil, kandjĕng toewan rĕsiden Rĕmbang ngadjak moelih ka Tjitĕngah.

Tidinja koempoel di Tjitĕngah; ngan toewan noe aja di Tjirambĕtoek tinggal didinja.

Ari djĕlĕma djĕlĕma noe loba meutingna masing masing bae: aja

door inlandsche ambtenaren en tal van menschen. Toen de avond gevallen was, werden langs den weg geiten als lokaas gereed gezet, ten noorden van het wachthuis vier en vijf bezuiden het wachthuis. Die geiten bleven den geheelen nacht vastgebonden. Den volgenden morgen - zondag - waren zij er alle nog.

Zondag middag werden er weder gereed gezet ten zuiden van Tjitĕngah en ten noorden van Tjisoewakan. De Prinses bleef mei den resident van Rĕmbang daar bij waken.

Ten noorden (van Tjitĕngah) bevonden zich de Prins en de andere heeren. Bovendien waren er nog twee heeren, die ten zuiden van Tjisoewakan bij de brug Tjirambĕtoek de wacht hielden.

De regent was geposteerd ten noorden van het wachthuis Gawan.

Dien nacht werd een der geiteu, de meest noordelijk geplaatste, door een tijger weggevoerd.

Ik was geposteerd te Tjisoewakan met den wadana van Tjibalijoeng.

Niet lang daarna knalde een geweerschot; de resident van Rĕmbang noodigde allen uit om naar Tjitĕngah terug te keeren.

Daarop verzamelden allen zich te Tjitĕngah; slechts de heeren, die te Tjirambĕtoek waren, bleven achter.

De menigte overnachtte naar verkiezing; er waren er, die in he