Page:Tjarita Ki-Asdoera.pdf/8

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Barang doengkap ka goeboeg Tjitĕngah, gĕr njatjar deui sĕrta patĕpoengan djeung djoeragan wadana Tjibalijoeng.

Djoeragan patih ngabagikeuu pagawean ka doewa wadana. Ari wadana Tjibalijoeng dibagian njijeun doewa belas kamar pikeun pangsarean(26) toewan toewan; ari wadana Panimbang dibagian ngadamĕl tĕmpat poetri djeung toewan pangeran, dapoer, kakoes djeung istal. Sapoë saptoe eta dangdanan anggeus.

Teu lila deui ti saänggeusna pagawean, djĕboel soemping kandjĕng toewan rĕsiden Rĕmbang diiring koe djĕlĕma djĕlĕma; sĕrta toeloej papariksa(27) ka djoeragan patih djeung ka djoeragan wadana, koemaha pĕtana hal ngala maoeng.

Doepi pioendjoekua djoeragan patih: „Didijeu, kandjĕng toewan, teu aja noe bisa ngala maoeng ngan Ki Asdoera.”

Toeloej koering disaoer koe kandjĕng toewan rĕsiden Rĕmbang. Saoerna: „Koemaha akalna ngala maoeng?”

Pioendjoek koering: „Oepami aja maoeng ngahakan kĕbo atawa koeda sok di wĕlĕngan(28).” Tidinja kandjĕng toewan rĕsiden Rĕmbang ngatoer ngadamĕl ranggon(29) doewa bĕlas, antjak(30) doewa ratoes.

Barang geus auggeus eta ranggon djeung antjak, djĕboel soemping toewan poetri, toewan pangeran,(31) kandjĕng toewan re-

wachthuis van Tjitĕngah aankwamen, gingen wij weder liet bosch wegkappen en vereenigden ons met den wadana van Tjibalijoeng.

De patih verdeelde de werkzaamheden onder de twee wadana's. De wadana van Tjibalijoeng werd belast met de inrichting van twaalf kamers voor slaapvertrekken van de heeren; de wadana van Panimbang kreeg als zijn deel den bouw van liet logies voor de Prinses en den Prins, van de keuken, het privaat en de stallen. Dien zaterdag werd dat alles voltooid.

Niet lang na den afloop der werkzaamheden kwam de resident van Rĕmbang aan, vergezeld van tal van meiischen. Deze deed onderzoek bij den patih en den wadana hoe men liet aanlegde om tijgers te vangen.

Het antwoord van den patih luidde: „Hier, hoog edelgestrenge heer, is er niemand, die tijgers vangen kan, behalve Ki Asdoera.”

Vervolgens werd ,ik door den resident van Rĕmbang ontboden. Hij zeide: „Op welke wijze vangt men tijgers?”

Ik antwoordde: „Wanneer een tijger een buffel of paard heeft opgevreten, wordt hij wel eens met een wĕlĕng gevangen.” Daarop liet de resident van Rĕmbang twaalf ranggon's en twee honderd antjaks vervaardigen.

Toen die ranggon's en antjak's klaar waren, kwamen aan: de Prinses, de Prins, de resident van Bantĕn, de regent en andere heeren, gevolgd