Page:Tjarita Ki-Asdoera.pdf/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
352
TJARITA KI-ASDOERA. HET VERHAAL VAN KI-ASDOERA.

Tapi eta noe ugala tjaï wëleh teu meunang tjaï koe sabab disingsijeunan maoeng di djalan waktoe dek ngala tjaï di antara Tjitĕngah djeung goeboeg(13) Gawan. Toeloej baralik deui bae sĕrta oendjoekan ka djoeragan patih djeung ka djoeragan wadana jen maranehanana disingsijeunan maoeng.

Lahiran djoeragan patih: „Ajeuna oelah ngala tjaï kadinja, kadijeu bae ka kalereun goeboeg Gawan mapaj djalan gĕde.”

Toeloej ngarala tjaï kadinja bae. Barang djĕlĕma noe ngarala hateup daratang, tjarita deui bae jen maranehanana dipĕgatan maoeng; malah meh teu meunang hateup.

Dĕmi hoë, awi, hateup djeung kajoe geus daratang, toeloej njijeun goeboeg.

Kira kira wantji ngarangsang eta djĕlĕma noe keur njarijeun goeboeg disĕntakan maoeng bari gĕgĕroengan. Ger bae djĕlĕma sakitoe lobana laloempatan, teu ngoeroes djoeragan wadana atawa djoeragan patih(14). Ngan koering sorangan noe masih aja di dinja.

Tidinja djoeragan patih miwarang ngadjaga ka koering ti sabeulah timoerna(l5) goeboeg; kakara djĕlĕma djĕlĕma waraniëun deui digarawe.

Kira kira wantji tangange(16) koering dipiwarang ngoekoes deui koe djoeragan patih.

Ladjoe(17) koering ngoekoes

Maar zij, die water zouden halen, deden een vergeef'schen tocht; zij kregen geen water, want zij waren onderweg, toen zij tusschen Tjitĕngah en het wachthuis Gawan water wilden halen, door een tijger bang gemaakt. De patih zeide: „Gaat niet daarheen water halen, gaat maar noordwaarts va het wachthuis Gawan eu volgt den grooten weg.” Daarop gingen zij daarheen water halen.

Toen de lieden, die atĕp haalden, terugkwamen, vertelden zij ook, dat zij door een tijger belet waren voort te gaan. Zelfs hadden zij bijna geen atĕp gekregen.

Nadat de rotting, bamboe, atĕp en het hout gekomen waren, ging men tot den bouw van het wachthuis over. Ongeveer tegen den middag werden de lieden, die het wachthuis bouwden, door een gebrul op de aanwezigheid van een tijger opmerkzaam gemaakt. Allen gingen op den loop en zagen in het geheel niet om naar den patih of den wadana. Ik alleen was nog daar. Daarop gelastte de patih mij om ten oosten van het wachthuis de wacht te houden; toen eerst durfden de lieden weder aan den arbeid gaan.

Ongeveer tegen twaalf uur gelastte de patih mij om weder wierook te branden.

Toen ging ik wierook branden