Page:Tjarita Ki-Asdoera.pdf/11

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Toeloej koe koering ditejang djeung baris astiten sĕrta mawa djĕlĕma noe mawa obor djeung pada sadija pakarang bĕdil, toembak djeung golok.

Ladjoe eta toewan balik ka Tjitĕngah kaboeroe beurang poë sĕnen.

Sadatangna koering ti Tjirambĕtoek sakabeh djĕlĕma djĕlĕma djeung toewan toewan geus njaroesoel noe koe maoeng ka leuweung.

Teu lila tamoe bangkena; ari noe geus dihakan biritna, pingpingna djeung raranganana.

Toeloej eta bangke diingkeun bae harita mah, sabab djĕlĕma djĕlĕma masing masing pada njatjar geusan noenggoe maoeng, sĕrta eta ranggon ditjarahtjalkeun ngaler ngidoel. Tidinja kakara(38) digiring make antjak, hidji antjak dibawa koe dalapan djĕlĕma. Noe ngatoer ngatoer ngagiring kandjĕng toewan koentoelijoer Goenoeng Kantjana, djeung kandjĕng toewan koentoelijoer Mĕnes, djoeragan patih, djoeragan wadana Tjibalijoeng, Panimbang djeung baris astiten astiten sĕrta pada sadija bĕdil, golok, toembak(39).

Tapi maoengna teu kapanggih. Dĕmi eta bangke ditjangtjang kana toenggoel ditalian leungeunna.

Ari reup sore malĕm salasa ditoenggoe koe doewa toewan.

Kira sareureuh eta maoeng datang

Daarop ging ik hen halen met de assistent wadana's en niet lieden, die flambouwen droegen en voorzien waren van wapens, als geweren, lansen en kapmessen.

Maandag morgen met het aanbreken van den dag keerden die heeren naar Tjitĕngah terug.

Bij mijne terugkomst van Tjirabĕtoek hadden de lieden den man, die door een tijger was weggevoerd, reeds in het bosch nagevolgd.

Het lijk was reeds gevonden; verteerd waren de billen, de dijen en het achaamdeel.

Men liet het lijk dien dag aan zijn lot over, omdat de lieden het bosch moesten wegkappen om op den tijger te kunnen jagen. De ranggons werden in eene noordelijke en zuidelijke richting opgesteld. Vervolgens werd met de antjaks opgedreven. Elke antjak werd gedragen door acht personen. Die het opdrijven regelden, waren de kontröleurs van Goenoeng Kantjana en Mĕnes, de patih, de wadana's van Tjibalijoeng en Panimbang en de assistent wadana's, zij waren voorzien van geweren, kapmessen, pieken.

Maar de tijger werd niet gevonden.

Het lijk werd met zijne hand aan een boomstronk vastgebonden.

Maandagavond bleven twee heeren daarbij waken.

Omstreeks tegen acht uur kwam