Page:Soendaneesch Leesboek met inleiding en aanteekeningen.pdf/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

Bij den uitgever dezes zijn mede verkrijgbaar:

DE SOENDANESCHE TOLK

Door

G. J. GRASHUIS.

KITAB TASAOEP.

—·―

ZEDELEER

NAAR

Ghazzàli.

Soendanesche tekst met Inteiding en Aanteekeningen

VAN

G. J. GRASHUTIS.


Spreekt gij Maleisch?

APA KOWE BITJARA MELAJOE?

—————·―————


Woorden en Samenspraken in vijf talen,

HOLLANDSCH, MALEISCH, FRANSGH, DUITSCH EN ENGELSCH,

met de woordelijke yertaling onder het Maleisch, tea dienste van hen,

die deze talen beoefenen of willen aanleeren; doch ingonderheid van hen, die bet

Maleisch willen leeren verstaan en spreken,

DOOR

J. RIFJNENBERG.


Nieuw

NEDERLANDSCH-LAAGMALEISCH WOORDENBOEKJE,

voornamelijk ten dienste van hen die naar Nederlandsch Indié

gaan of daar vreemd aankomen.


LAAGMALEISCHE VERSJES EN PROZASTUKUJES,

ALSMEDE EENIGB

HOLLANDSCHE VERSJES.

––∞·∞—–

Allen vervaardigd voor Oost-Indische kinderen, en gedrukt

met Hellandsche karakters,

Door