Page:Poesaka Soenda 1924-02-2(08).pdf/15

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
ran doea, pantes jen kedah diharamkeun, kapan ari neneda mah taja lian moeng kedah ka Goesti Noe Maha Soetji, ari ajana Goesti teh teu tebih ti diri oerang, keur naon make soedjoed soengkem kana koebeoran.

Aeh bet kalepasan njarios teh nganggo njabit-njabit kana Agama, neda ditawakoep bae, koemaha atoeh djalaran hal tapa teh lain dina elmoe poesaka Soenda bae, di deungeun oge rea, geuning tjenah moen hajang diidjabah koe Dewa teh tapa bae tangtoe hasil noe dimaksoed. Aja basa sidakep sinoekoe toenggal ninggal raga tinggal soekma.

Beh dieuna dina lalakon Oentoeng Soerapati karangan Melati van Java, geuninga tjenah Soerapati teh indit ka Goenoeng Lawoe arek toemaros ka Dewa, tah toemarosna teh dina djero moedjasmedi (tapa), tapi dina Agama Islam oge aja.

Tjik kinten-kintenna moen oerang ajeuna hajang njarios sareng Dewa disaratan koe tapa tjara noe baheula tiasa kadjadian?

Aeh kapang Soerapati oge rasiahna mah lain Dewa noe nembalan teh tapi si Kate Boeroekoedoer.

Sakitoe katerang djisim koering teh, tjik soegan aja noe sanes deui.


A.GANDA PRAWIRA.


Toetoengkoesan para oejoet, kakandoengan para ejang, peperenian nini-aki.

dikoempoelkeun koe:

Esin Engkang Widjaja Garoet


1. DJAMPE KAHAMPANGAN.

Tjoer gedah tjoer baedah, tjoer sadjeroning gedah, ka heuleut-heuleutna boemi, sela-selana banjoe, boemi soetji, banjoe soeka moelja, badan sampoerna, sampoerna koe panarima.

2. DJAMPE KABEURATAN.

Allahoemi mianl hoebsi, minal wahabaesi, aehalah satoehoena amlindoeng, amaing Toehan, aneda pangampoera, tebena bilir, isoen arep angboeang angnadjis, heuleut-heuleutna boemi, sela-selana banjoe, boemi soetji, banjoe soeka moelja, badan sampoerna sampoerna koe panarima.


3. DJAMPE NEDA.

Sri toendjoeng peotih, sri toendjoeng ladan, sri toendjoeng ladan, sri toendjoeng boeana sakeupeul satoenggal tineung sasiki satoenggal manahe, oelah sirik manah, noe dipoeloek soetji, noe moeloek soetji, dat poetih koe soekma sari, dat poetih koe soekma rasa, dat poetih toeggal keresa.


4. DJAMPE TOEROEN.

Allohoema iboe boemi, medal tatapakan, toeroen wawajangan ing Moehammad, birahmatika, ja arohama rohimin.


5. DJAMPE OENGGAH.

Ashadoe sahadat boemi, ma ajoe malebetan, boemi rangsak tanpa werat, lan tatapakan ing Moehammad, birah matika kaja arohama rohimin.


6. DJAMPE NGANDJANG.

Si Semar datang, Si Togog poejoeh goemoejoeh, sangkan hewan sangkan mati ngaran talaga ditjai, saboelan meunang ngaherang, doea mana ngalenggang, tiloe mana goemoeloeng, opat mangroepa, limana oesik, genep boelan koemoeroeloh, koemoeroeloh, toedjoeh boelan djoega nata, dalapan boelan tjonggeang, noe larang malik ka handap, salapan boelan godebag, godebag ka mata sare, ao tandana roepana, si Risih si Marangasih, si Rasah si manaranewa, seuweu ratu komo iroet, seuweu menak satjakan sewa dewata, komo loeloet komo anoet, komo welas komo asih ka awaking, awaking gedjleg sorangan.

127