Page:Poesaka Soenda 1924-01-2(07).pdf/8

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

5. Noe njaoeran.

Peungpeung hoerip Soetji ana badan nira, ilêloh. Ja wali ja moemin ileloh, ja Allah ja Rasoeloelah.

Dalang.

Koentjang-kantjing pager wesi, moekakeun lawang pangrasa, damar moeroeb kaanginan, mangsa moeroeb-moeroeb mati.

Noe njaoeran
(Sapertos tadi no. 5).
Dalang.

Poma dèk wèdi koe Nabi, poma dèk borang koe Allah, mangka soekoer dinimatna,sing sabar dibaiahina.

Noe njaoeran.
(Sapertos tadi).
Dalang.

Noe hoerip mangka prithatin, hiroep mangka satoehoena, loemakoe badan sorangan, toetoerkeun saoerna goeroe.

6. Noe njaoeran.

Kikis ngêlir djaro djati, toedarieung saralah pangëlmoe baè, Toehan toeloeng ti noeloengan, toedarieung badan aloes sarta iman.

Dalang.

Janabi ja moeslimin, alah tobat salawatoeloh alaëh, tiwajoenan lahoel barkat alah tobat, koeloeman alajadi.

Noe njaoeran.
(Sapertos tadi no. 6).
Dalang.

Ja nabi, ja moeslimin alah tobat ilmoehoe jamarjakin, anarobal alamin alah tobat ipërdan saloemole.

Noe njaoeran.
(Sapertos tadi).
Dalang.

Janabi doelkaloeroes, wadikroekoe ja djlanoempoes, anasali walmaddjoes islamoe alajadi.

Noe njaoeran.
(Noe tadi kènèh).
Dalang.

Meungpeung hoerip soetji kana badan nira ileloh, jën woesmati soetji kangden soetji. aken, ja wali ja moemin ileloh, ia aloh ia Rasoelloeloh ileloh.

Noe njaoeran.
(Noe tadi kènèh).
Dalang.

Ana dagang, dagang toena ilëloh,parandéna andoem bati ileloh, batina maring Pan gèran ileloh.

Noe njaoeran.
(Noe tadi kènèh).
Dalang.

Sirajoen ambatian ileloh, batina dagangan ingsoen, ileloh, sosotja inten bidoeri, ileloh.

Noe njaoeran.
(noe tadi kènèh baè).
Dalang.

Manrnanè dagangan ingsoen, ileloh, sosotja inten moeljadi ileloh, ja Roseoloelah ileloh.

7. Noe njaoeran.

Oelailah doeha ileloh, ja Allah oe'ailah, oelaileloh Moehammad Rasoelloelah rendi,rendi doeha ileloh.

Dalang

.

Parandosa doena ing doenja Allah; Allah parandosa ina ing doenja dosane atinggal salat rendi, rendi doeha ileloh.

Noe njaoeran.
(Noe tadi no. 7).
Dalang.

Parandosa doena ing doenja, dosane anginoem sadjeng rendi, rendi doeha ileloh.

8. Noe njaoeran.

Tang kolen tang, kolentang kembang solasih Soeltan Nabi Adam nja Toean, hembang solasih.

Dalang.

Kakang ing wong lanang djaloek toeloeng saledo bae, pikeun naon sia, mèrè angeun pinggan bae.