Page:Poesaka Soenda 1923-03-1(09).pdf/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Datang ka boelanna, lahir; arina dibireungeuh salaki.

Mangka diasoepkeun kana kandaga kantjana reudjeung endog sahoeloe, doehoeng sapoetjoek.

Toeloej dipalidkeun ka Tjitandoej...134