Page:Poesaka Soenda 1923-03-1(09).pdf/16

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

304. Rd. Wiradiatmadja, Djoerg. Patih Tjiandjoer

406. Djoer. Moeh. Mardjoeki, Tjipanas Tjiandjoer

301. Djoer. Wirasendjaja, Tiandjoer

501. Rd. Soeriaihardja, Djoer. Wadana patjet.

500. Rd. Wiratanoeningrat, Tjiandjoer

-- - Djoer. Mantri Goeroe No. 1 Tiandjoer

-- - Djoer. Mantri Goeroe Tiandjoer?

-- - Djoer. Mantri Goeroe kl. II. Tiandjoer?

-- - Djoer. Mantri Goeroe kl. II. Tiandjoer?

505. Rd. Kartadipeora, Djoerg. Patih Tjiamis

480. Djoer. Natadihardja, Tiamis

-- -- Djoer. Mantra Goeroe No. 1 Tjiamis

-- -- Djoer. Mantra Goeroe kl. II Tjiamis?

261. Rd. Soendakoesoema, djoer. Djaksa Tjiamis

92. M. Soetasentana, Tjiamis

174. Djoer. Soebitaatmadja, Tjiamis

277. M. G. Kartaatmadja, Tjiamis

535. Rd. Bratawinangoen, Djoer. Wadana Pandjaloe

312. M. Somahardja, Djoerg. S.O. Kawali

311. M. Karnadiredja, Djoerg. S.O. Tjilegon

431. Rd. A.A.A. Djajadiningrat, Kangdjeng dalem serang

436. Rd. Kartodikoesoema, serang

320. Rd. Soepian Iskandar, serang

321. Rd. ismail Djoer. Gambar Serang

183. Rd. Nataprawira, serang

376. M. Moeh. Mangoediwia, serang

370. Rd. Martadilaga, serang

419. M. Wiriaatmadja, Radjapolah

228. Ardiwidjaja, Tasikmalaja

590. M.O. Sastramadja, Tasikmalaja

306. Rd. wiradiradja djoer. S.O. Tasikmalaja

153. Djoer. O. Sasmitawidjaja, Tasikmalaja

159. Rd. Kartadibrata, tasikmalaja

208. M. soemadiwangsa, tasimalaja

221. Rd. Wangsanagara Djoer. Tjamat tasik

549. Rd. Soeriaatmadja Djoerg. Wadana Taradjoe

548. Rd. Soeriawilaga Djoerg. Wadana Singaparna

498. Rd. Ad. Wiratanoeningrat Kandjeng Dalem Tasikmalaja

495. M. darmadji Djoerg. Patih Koeningan

30. Rd. Martadiredja Djoerg. Djaksa koeningan

959. M. Wiraatmadja, Koeningan

513. Rd. Rg. Wangsaatmadja djoerg. Wadana Bandjaran

728. Djoer. A.J. Bos Bandung

729. M. Hadji Moehamad tahir Djoerg. Djaksa Brebes

Panambih.

Dantawis Djoer. Mantri Goeroe kl. II, aja anoe katampi postwisselna teu aja tempatna, moeng disebat Tjiandjoer at. Tjiamis woengkul. Koemargi eta moegi kersa maparin katerangan : 1. Djenengan 2. tempat, soepados oelah matak kaliroe sareng anoe teu majar.

Redaksi.


Poesaka Soenda 1923-04-1(10) ornament.jpg

144