Page:Poesaka Soenda 1923-01-1(07).pdf/16

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
188. Mapaj lebak goenoeng-goenoeng somang djoengkrang,
tjai leuwi diabrik,
liang-liang goeha,
diaroebek disaksrak,
radja Soenoe teu kapanggih,
rekep djoeligna,
radja poetra djeung papatih.
189. Di karaton istri-istri ting kotjéak,
narangis ting djarerit,
ratoe Hoemadéwa,
geus sék-sék kapioehan,
jén lilir djoemerit nangis,
doeh emas-emas,
tiwas aja anoe dengki.
190. Kandjeng Praboe geus teu karsa ngandika,
Djingganagara soemping,
doengkap njai demang,
ngagoegoedjeg ka rakana,
ngadjak njoektjroek mapaj tjai,
ka Pangdadaran,
djoeng sareng rakana indit.
191. Njai demang djeung raka ka pangdadaran,
ratusan anoe ngiring,
patinggi djeung tjamat,
loerah-loerah patjalang,
sasoemping ka sisi tjai,
ningalan latjak,
oeroet djalma enggeus lidig.
192. Njai demang ningali enggeus tétéla,
ngotjéak djerit-djerit,
deudeuh anak ema,
meureun diparaéhan,
ngadjerit rék kana leuwi,
geus niat béla,
dirontok koe patinggi.
193. Diasoepkeun kana tandoe geus djoeng moelang,
sadongkap ka nagari,
ladjeng tjatjarita,
hatoer ka maha radja,
Sang Praboe geus teu ngalahir,
kéndel manahna,
sanget toenggara ing galih.
194. Kasarandoe Lampoeng Djamboel pada dongkap,
kidang panandjoeng deui,
mentas dipiwarang moedja,
moendjoeng ti goenoeng Padang,
lantaran kasawat poetri,
mawa landongna,
diarotkeun sakali.
195. Teroes baé kasawat poetri téh moesna,
lesoena geus leungit,
waras sabiasa,
henteu sakara-kara,
ngan kaganti koe balai,
leungiteun poetra,
woewoeh ngerik manah poetri.
196. Lampoeng Djamboel Kidang Panandjoeng oendjoekan,
keur moedja aja wangsit,
nanging noe ngandika,
weléh teu katingal,
pokna bakal aja paling,
lain noe lian,
moal lila timoe deui.


Aja samboenganana.
Pihatoer Redaksie.


Koe margi Poesaka Soenda No. 2-3 sareng 4 parantos séép pisan, djadi langganan anjar teu tiasa dikintoen P.S. 3-2 sareng 4. Engké oepami langganan parantos aja 1500, tangtos njitak deui nomer anoe parantos séép téh, sanomerna 500.

Koe margi éta, langganan anjar perloe ngilari deui réntjang, soepados djoemlahna langganan téréh djedjeg 1500, ambéh nampi anoe ajeuna kaporotan téa.

Artos langganan anoe katampi doegi ka ping 20. December 1922, nja éta ti djoeragan-djoeragan:

655. A.S. Djajapoera Waroengkiara.

111