Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/20

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


wej strony rz. Kroi, która do Muszy wpada; przyjmuje Wiezgę.

Abele, mko w pow. nowoaleksandrowskim gub. kowieńskiej, nad rz. Pokrewną lub Krewną, o 40 w od Nowoaleksandrowska, st. dr. żel. z Kałkun do Radziwiliszek, o 44 w. od Kałkun, pomiędzy Jełówką i Poniemunkiem, st. p. i tel. O dawności A. świadczą znajdywane w okolicy popalone kości, resztki oręża i naczyń. Historycznie pierwszą wzmiankę o A. spotykamy w XVI w. Starostwo abelskie w pow. Korszewskim na Żmujdzi płaciło kwarty r. 1782 złp. 992. Mko A. liczyło 1861 r. mk. 1560. Par. katol. A. ma dusz 4862. Kośc. mur. p. w. św. Anny, wzniesiony 1629 kosztem parafian. Filia w Rogielach. Dekanat abelski dyec. telszewskiej obejmuje połowę pow. nowoaleksandrowskiego, liczy: parafij 14: Komaje, Abele, Rakiszki, Skopiszki, Poniediele, Krewno, Poniemuń, Poniemunek, Jużynty, Żabiszki, Hanuszyszki, Kwietki, Czadosy, Popiel; 5 filij; 9 kaplic. Wiernych 57417. F. S.

Abelin, wś rząd. w pow. rossieńskim, o 65 w. od Rossien.

Abeliny, wś w pow. gierdawskim, okr. reg. królewieckiego, pod Abeliszkami.

Abeliszki, Abelischken (niem.), dobra rycerskie i wś w pow. gierdawskim, okr. reg. królewieckiego, 183 mk., st. p.

Abelskie, jez. w pow. nowoaleksandrowskim, gub. kow., pod Abelami, łączy się przez rz. Krewnę z antonoskiem jeziorem.

Abgulde, strumień, lewy dopływ Aa, ma ujście w parafii mitawskiej w Kurlandyi.

Abgulden, jez. w pow. mitawskim parafii Doblehn. Tamże kilka wsi t. n.

Abgunst-Kampe, Kępa nad Szarpówką, wś w pow. malborskim, dawniej do Gdańska należąca, 1783 w dzierżawę dana, mieszk. 30, ewangel. i menonitów.

Abos, ob. Obiszowce.

Abrahamfalva, ob. Abrahamowce.

Abrahamów czyli Abramowy potok, mały potok w obrębie gm. Zawadki rymanowskiej. Wypływa ze stromych gór Beskidu niskiego, wznoszących się po płd.-wsch. str. tej gm., zrasza w krótkim ćwierćmilowym biegu dolinę, w której leży przysiołek Abrahamów i na wsch. krańcu wsi Zawadką zwanej, łączy się z Zawadką, dopływem Jasiołki. Br. G.

Abrahamowce. po niemiecku Abrahamsdorf, węg. Abrahamfalu, wś słowacka na Śpiżu, w dorzeczu Popradu, po wsch. str. gościńca wiodącego z Kiezmarku do Czwartku, istniała juz w r. 1286 p. n. villa Abraham. Par. łacińska była już r. 1383. Ludn. przeważnie katol. (240 dusz), ewang. tylko 14. Żydów bardzo mało. Czyt. Dr. E Janoty: „Zapiski o zaludnieniu dolin Dunajca i Popradu na Śpiżu“, Krak. 1864. Br. G.

Abrahamowice, przysiołek, ob. Szczyrzyca i Abramowice.

Abrahamowszczyzna, przysiołek, ob. Krowica.

Abrahamsdorf, ob. Abrahamowce.

Abrahamsfalva, ob. Abrahamowce.

Abrahamshof, ob. Borek.

Abramów, wś. pryw. i folw. w pow. lubartowskim, gm. Wielkie, 60 osad włośc.; par. w Rudnie, st. p. w Kurowie. Odl. od Lubartowa 20 w.

Abramów i Abramowska wola, dwie wsie graniczące ze sobą w pow. zamojskim, gm. Goraj. Leżą na wyniosłych wzgórzach (565 st. n. p. m.), nad rz. Ładą, o 2 w. od Goraja i tyleż od Frampola oddalone. A. posiada gorzelnię produkującą za 4,000 rs. rocznie; obszerny ogród i sad. Kościół par. w sąsiednim Rodzięcinie, st. p. we Frampolu. B. Ch.

Abramowice (właśc. Abrahamowice), ws. i folw. nad rz. Czerniejówką, w pow. lubelskim, gm. Zemborzyce; kośc. paraf. mur.; gorzelnia z produkcyą do 40,000 rs. rocznie, st. p. i st. kol. Nadwiślańskiej w Lublinie. A. pierwotnie należały do par. lubelskiej, dopiero w 15 w. utworzono tu oddzielną parafią i wystawiono kośc. drewn. Obecny wzniósł Wincenty Jezierski w 1786 r. (Por Długosz I. 199 II. 539 i III 306, 307). B. Ch.

Abramówka, wś. w pow. kijowskim, nad rz. Zdwiżem, o 7 w. od Kotiużanki, własność Sinielnikowa. Mieszk.: 292, parafii kotiużańskiej. Huta szklana. Kl. Przed.

Abramowsk, okrąg wiejski w gminie Jewije, pow. trockiego, gub. wileńskiej, liczy w obrębie swym wsie: Giesnokole, Abramowsk, Soboliszki, Hejbany, Kurkowszczyzna, Konleniszki, i zaścianki: Hołynka, Lachowicze, Pojecina, Szorkinia. Majątek A jest własnością hr. Platera. Wś. A leży o 21 w. od Trok a o 10 w. od st. dr. ż. Jewije.

Abramowska Wola, ob. Abramów.

Abramowszczyzna, wś. w pow. wieliskim, nad Jelszą.

Abranowce, Abrahamowce, po węg. Abrany, wś. w hr. szaryskiem (Węg), nad potokiem Delna, kościół katol. filial., 365 mieszk.

Abrany, ob. Abranowce.

Abrau, ob. Oborowo.

Abschermeningken, Abscherningken, ob. Kugen.

Abschruten, dziewięć wsi w Prusiech wschodnich nosi to nazwisko. Z tych A. w pow. wystruckim zowie się też inaczej Usswarten; w pow. ragnickim inaczej Jacken a w pow. pilkaleńskim inaczej Petczinken.

Abse, rz., ob. Egiel.

Absteinen, wś. w pow. stołupiańskim, pod Ejtkunami, słynna z pięknej stadniny koni.

Abstich, ob. Lupsztych.