Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/115

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


kami, i po 3-milowym biegu wpada do Dniestru z lewego brzegu. Ważniejsze dopływy Baryszki są z lewego brzegu Żubrzanka, Porchówka i Żwaniec.Br. G.

Baryszów, przysiółek do Niepołomic.

Baryszów, Baryszówka, miasto, pow. pere­jasławski, gub. pułtawskiej, nad rz. Trubieżą, 1665 założone, należało do pułku perejasławskiego do r. 1782. („Ecliard" wspomina też m. Baryszpole ?).

Barytów, potok, w obrębie gm. Cisowa w pow. dolińskim, wypływa w południowej stronie tej gminy w lesie Piwnem zwanym, płynie na północ łąkami i pastwiskami, zabie­ra z lewego brzegu potoczek i wpada po prze­szło ćwierćmilowym biegu w Cisowie z pra­wego brzegu do Sukiela, dopływu Świcy.

Barzdorf, ob. Bernatice.

Barzdy, wś rządowa, pow. władysławowski, gm. i par. Gryszkabuda. W 1827 r. li­czyła 44 dm., 365 mk.

Barzykowo, wś szlach., pow. kolneński, gm. Stawiski, par. Romany. W 1827 r. było tu 23 dm. i 118 miesz. Gniazdo rodziny Barzykowskich.

Barzyn, jezioro małych rozmiarów, pow. suwalski, przy wsi Potopy, przepływa przez nie rzeka Potopka. Por. Barwinik.

Basan (niem.), ob. Baasan, Bazan.

Basań Nowa, mko, gub. czernichowskiej, 5568 mieszkańców, o 1127 wiorst od Peters­burga.

Baschka, ob. Baszha na Szlązku austr.

Basenka, potok, wytryska w obrębie gminy Huty obedyńskiej w pow. rawskim w Galicyi, z pod góry Kaczmarki, płynie w kierunku wschodnim przez łąki, pastwiska i pustkowia, przez gminy Smolin, Wólkę horyniecką, Sieniawkę i na błotach, w Baszni łączy się z Sołotwą, dopływem Lubaczówki, wpadającej do Sanu. Długość biegu 2 i pół mili.Br. G.

Basia, rz., dopływ rz. Proni, w pow. horeckim gub. mohilewskiej.

Basien, dawniej Baysen (niem.), wś szlach., pow. brunsberski, niedaleko Ornety, gniazdo dawnej rodziny warmińskiej Bażyńskich czyli von Baisenów.

Basin, wś, pow. słonimski, posiada pa­piernię.

Basiówka, wś, pow. lwowski, o 7 kil. od Lwowa, należy do rz. kat. kapituły lwowskiej. Liczy się do parafii rz. kat. Hodowice i ma filią par. gr. kat. Obroszyn.

Basiówka, potok, ob. Szczerek.

Basiówka, potok, powstaje z kilku potocz­ków, wytryskających na północno-wschodnim stoku wzgórza Basiówki, w obrębie gminy Daszawy w Galicyi. Płynie w kierunku pół­nocnym głębokim wądołem między daszawskiemi wzgórzami i po przeszło ćwierć milowym biegu uchodzi na prawym brzegu w tejże wsi do Bereźnicy.Br. G.

Baskakowskie, jezioro w półn. części pow. kijowskiego, 500 sażeni długie, 50 sażeni sze­rokie.

Baskowo, wieś, pow. inowrocławski. 3 dm., 58 mk., wszyscy kat.; 28 analf.

Baskun, rz., dopływ rz. Rosi z prawej stro­ny; nad B. leży Taraszcza.

Basławce, wś, pow. słucki, posiadała ka­plicę katol. b. parafii Hrozów.

Basnocha, potok, wypływa na granicy gmi­ny Skomoroch i Mikuliniec w pow. tarnopolskim i płynie przez łąki gminy Ostalca, opły­wa z południa tę gminę i po półmilowym biegu uchodzi z prawego brzegu do Gniezny, dopły­wu Dniestru. Na nowej mapie Galicyi „Z. 8. Gol. XXXIII" niema tego potoku. Br. G.

Basówka, wś. pow. proskurowski, parafia Felsztyn. Połowa tej wsi należy do Trościańca, a druga zapisana przez Jana Zamojskiego kościołowi panien miłosierdzia w Gródku; dziś rządowa.Dr. M.

Bassałyczówka, wś, pow. hajsyński, liczy dusz męz. 230, ziemi włość. 593 dz., na­leży do Aleksandry Potockiej, ob. Bubnówha.

Bassonia, wś, pow. nowo-aleksandryjski, gub. lubelska, gm. i par. Rybitwy. W 1827 r. liczyła 29 dm. i 169 mk. Wspomina ją już Długosz (Lib. Ben. T. I 194) jako graniczącą z Popowem, wioską stanowiącą uposażenie par. w Swieciechowie.

Basta, także Baszta lub Na Baszty (Bastya), szczyt w Tatrach spiskich, na granicy Spiża i Liptowa. Od szczytu Świnnicy aż do Mięguszowieckiej turni grzbiet główny Tatr cią­gnie się ku południowemu wschodowi. Tu zaś zwraca się ku wschodowi, wysławszy prosto ku południu odnogę, tworzącą zachodnią ścianę Wielkiej doliny Mięguszowieckiej, której po­łudniowa część zwie się Basta. Wzniesienie tej turni 2341.7 m. K. (Korzistka); 2433.7 m. F. Fuchs); 2395.26 m.- Klb. (Kolbenheyer).

Bastanowo, (?) niem. Viereck, wś, pow. gdański, pod Żukowem.

Bastya (węg.), ob. Basta.

Baszka, wieś pow. frydeckiego w ks. cieszyńskiem, nad Ostrawicą, w par. kat. Skalica; na płd. od m. Frydek, ma ludn. 1052, gruntu morg 926; huty żelaza, wyroby żelazne odle­wane i kute. St. dr. żel. z Ostrawy morawskiej do Frydlandu.

Baszkalia, kol. bulgarska, pow. benderski, gub. bessarabska, o 71 w. ku płd.-zach. od Bender, 1830 r. założona.

Baszki, wś, pow. lubartowski, gm. Niem­ce, par. Bystrzyca.

Baszków, 1). gmina, pow. krotoszyński: 2 miejsc: 1) B. wieś, 2) Dziewiąte, wieś; sama wieś B. składa się z dwóch części, z B. i Wło-