Page:Nederduitsch-Maleisch en Soendasch 1841.djvu/7

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


NEDERDUITSCH-


MALEISCH EN SOENDASCH


W O O R D E N B O E K