Page:Konkani Viswakosh Vol1.pdf/776

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


कोंकणी विश्वकोश: १ तापमान उणें जायत वता. जानेवारी म्हयन्यांत उदेंत दर्या देगेचेर तापमान बेिजीग ५.६ से., शांघाय ३.३ से. आनी हाँगकांग (फेब्रुवारी म्हयन्यांत) १४.५' आसता. चिनलिंग पर्वताचे दक्षिणेक तापमान ०" से. परस चड आसता. उत्तरेवटेनच्यान येवपी वारे ह्या पर्वताक लागून दक्षिण वटेन येवंक हवामान जानेवारी म्हयन्यांत सादारणपणान ३° से. ते ७° से. मेरेन आसता. मार्च म्हयन्याउपरांत दक्षिण चीनांत पावस पडटा. जून ते सप्टेंबर मेरेन चीनांतल्या सगळ्या वाठारांनी तापमान सादारणपणान एकसारकें आसता. देखीकः बेिजिंग २६° से., शांघाय २६.७° से. आनी हाँगकॉग २७.७° से. ह्याच वेळार चीनाच्या दक्षिण आनी आग्नेयेवटेनच्यान चीनाच्या भितरल्या वाठारांचे दिकेन वारे येतात. ह्या वाच्यांक लागून चीनांत व्हड प्रमाणांत पावस पडटा. सी न्हंयच्या वाठारांत पावसाचे प्रमाण सगळ्यांत चड म्हळयार २०० सेंमी. अासता. उत्तरेवटेन आनी अस्तंतेवटेन तें उणे जायत वता. यांगत्सी न्हंयच्या देगणांत पावसाचे प्रमाण १०० सेंमी. ते २०० सेंमी. आसता. उत्तर चीनांत तें ६५ सेंमी. ते १०० सेंमी. आसता आनी मॅचूरियांत ५० सेंमी. ते १०० सेंमी. मेरेन आसता. ह्या वेळार दर्यावयल्यान आग्नेय वाठरांत वादळां (टायफून) येतात आनी उटंगाराची पावस हाडटात. WՋԿ Ճ: शितळ आसता आनी थंय पावसूय उणो पडटा. वनस्पत आनी मोनजातः चीनांत वनस्पतीच्यो सुमार २५,००० आनी जमनीर रावपी मोनजातीच्यो सुमार १,८०० जाती सांपडटात. सारके अरुंद आनी रुंद पानांचे रुख सांपडटात. ह्या वाठारांतली खाशेली मोनजात म्हळ्यार चिनी मूस, रेनडिअर, हिमससो, आक्र्टिक खोकड, आनी चीनाच्या उत्तर वाठारांत ओक, मॅपल, लिंडेन, बर्च, एल्म, अॅश, अक्रोड, पाय्न, ज्यूनेिपर हे रुख आसात. हरणां, वांस्वेलां हांचेवांगडा यांगत्सीच्या देगणांत बरीच रानसंपत्त आसा. गिंगो, खाशेल्या जातीचे ही आनी हेर जातीची वनस्पत हांगा आसा. उश्ण कटिबंधांत रावपी हेर मॅग्नोलिया, च्या, कापूर, विच्हॅझल ह्या वर्गातली वनस्पत आसा. आनी हांसपी कस्तुर (Thrush) ही सुकणीं हांगा आसात. तणाच्या वाठरांत हुंदीर, कांगा, कोळहुंदीर हे सारके प्राणी आसात. खासा चीनांत सांपडपी मोनजात म्हळ्यार वोल्यासारकों पाखां