Page:Kajawen 06 1927-02-10.pdf/13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


꧋ꦥꦔ꧀ꦭꦶꦥꦸꦂꦩꦤꦃ꧉​

I. ꧋ꦫꦢꦺꦤ꧀ꦱꦱ꧀ꦠꦿꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦁꦱꦼꦥꦸꦂꦩꦲꦺꦴꦱ꧀ꦏꦗꦮꦺꦤ꧀꧉​

II. ꧋ꦩꦼꦝꦏ꧀ꦱꦏꦶꦁꦱꦼꦥꦸꦂꦭꦩ꧀ꦥꦲꦶꦥꦸꦤ꧀ꦱꦏ꧀ꦭꦁꦏꦸꦁꦏꦱꦼꦱ꧈​ꦢꦪ​ꦢꦪꦲꦺꦁꦒꦭ꧀ꦢꦸꦩꦸꦒꦶꦪꦲꦶꦁꦒꦿꦶꦪꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​ꦲꦩꦂꦒꦶꦱꦼꦭꦏ꧀ꦏꦼꦥꦺꦔꦶꦤ꧀ꦩꦲꦺꦴꦱ꧀ꦏꦗꦮꦺꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦝꦠꦼꦁꦲꦺꦁꦒꦭ꧀꧉​

III. ꧋ꦈꦠ꧀ꦢꦿꦸꦢꦸꦠ꧀꧈​ꦏꦺꦴꦫꦤ꧀ꦏꦸꦏꦗꦮꦺꦤ꧀ꦛꦶꦏ꧀ꦭꦭꦶ꧉​

IV. ꧋ꦫꦢꦺꦤ꧀ꦱꦱ꧀ꦠꦿꦭꦗꦼꦁꦭꦸꦩꦗꦼꦁꦧꦸꦤ꧀ꦢꦼꦂ꧈​ꦏꦊꦉꦱꦤ꧀ꦱꦼꦥꦸꦫꦶꦥꦸꦤ꧀ꦢꦺꦫꦺꦁꦩꦁꦏꦠ꧀꧈​ꦱꦏꦶꦁꦏꦱꦼꦱꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦁꦒꦺꦤꦺꦭꦸꦩꦩ꧀ꦥꦃ꧈​ꦔꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀ꦲꦤꦸꦚ꧀ꦗꦔꦶꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀​ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦠꦶꦪꦁ꧉​ꦧꦼꦒ꧀ꦗꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦢꦺꦤꦺꦱꦼꦫꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦏꦗꦮꦺꦤ꧀ꦱꦒꦼꦢ꧀ꦥꦶꦤꦁꦒꦶꦃꦩꦭꦶꦃ꧉​