Page:Język Polski Rocznik 1 (1913).djvu/64

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
56
I. 2
JĘZYK POLSKI


własnej pisowni. Przepisywacze późniejsi w niektórych miejscach wzór ten popsuli, ale łatwo według teoretycznych wskazówek omyłki poprawić. Podajemy tu właśnie tekst ten poprawiony z dodaniem znaków dla dz, , , oraz z obocznym odpisem według pisowni dzisiejszej, !!dzie samogłoski długie zastępujemy przez ścieśnione.

Kto chce piſſaç doskoŋaľe
gøzik ρoľski iteſz ρrave,
umej obecado ɱoje.
ktorejſzɱ tak ρopiſſal tobe,
aьi piſſal tak krotke a,
aa sovito, qdzze ſſzø βzdluſzaa;
ρodluq teqo ьødzze piſſaaŋ
ľudzzy βschystkych oçec adaaɱ.
a teſz qdzze ь ьødzze qruuьee,
tako pisɱeɱ ρoloſzyſch gee:
nepiſch virzchu okrøqleqo,
piſchøøc ьartka zьavoŋeqo;
zvirzchem okøøqleɱ piſchi b:
bodri tako ŋapiſcheſch sβee.
qdzze c qloſſu meeç neьødzze,
β masto gego taɱ k ſſzødzze
jako kameen, tako kaρtuur,
piſſaŋ ьødzze ρprzez k y kuur;
aľe qdzze c sβoy qlos meβa,
zβikleɱ pysɱeɱ calo tak da;
aľe çeľøçu y çalu
pod ç ρrzypiſzy tak geɱu;
gestľi c ьarzo qrubege,
tako pisɱeɱ czas βizŋaye.
gdy h ρrzypiſſaŋo ьødzze
ch chβaľeьŋee tako sødzze.
Aľe ьich çi neρrzedluſzyl,
any teskŋoſſzçi uczynyl
patrzy obecada ɱeeqo
tobe tu ŋapiſſaŋeego,
ьoç βneɱ kaſzde sloβko tobe
pisɱeɱ rozŋi qlos da βsobe;
piſch gee βgymø ьoſzee tako
yeſzeɱ çi ŋapiſſal jako.

Kto chce pisać doskonale
język polski i też prawie,
umiej obiecado moje,
ktoreżm tak popisał tobie.
aby pisał tak krotkie a,
aa sowito, gdzie się wzdłuza;
podług tego będzie pisán
ludzi wszystkich ociec adám.
a też gdzie b będzie grubé,
tako pismem położysz jé;
nie pisz wirzchu okrągłego,
pisząc bartka zbawionego;
z wirzchem okrągłem piszy b:
biodry tako napiszesz swe.
gdzie c głosu mieć nie będzie,
w miasto jego tam k siędzie,
jako kamIeń, tako kaptur,
pisan będzie przez k i kur;
ale gdzie c swoj głos miewa,
zwykłem pismem cało tak da;
ale cielęciu i ciału
pod ç przypiszy tak jemu;
jestli c barzo grubieje,
tako pismem czas wyznaje
gdy h przypisano będzie,
ch chwalebne tako siędzie.
Ale bych ci nie przedłużył
ani teskności uczynił,
patrzy obiecada mégo
tobie tu napisanégo,
boć w niem każde słowko tobie
pismem rozny głos da w sobie;
pisz jé w jimię boże tako,
jeżem ci napisał jako.

Następuje potem »obiecado« według porządku liter i końcowe krótkie zalecenie alfabetu ludziom, którzy chcą dobrze po polsku