Page:Il Cantico de' Cantici di Salomone, volgarizzato in dialetto siciliano.djvu/12

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

9 Lu me dilettu assimigghia ad un capriolu, e ad un cirviottu. Eccu ca sta darreri lu nostru muru guardannu di li finestri, osservannu di li gradi.

10 Eccu ca lu me dilettu mi parra: Susiti, camina, amuri miu, palumma mia, bedda mia, e veni.

11 Già lu ’nvernu passau, l’ acqua passau, e si nni jiu.

12 Li ciuri spuntaru supra la nostra terra, lu tempu di la puta vinni: lu cantu di li turturi si senti ‘ntra la nostra terra:

13 La ficu cacciau li so scattioli, e li vigni ciuruti spargeru lu so oduri. Susiti, amuri miu, bedda mia, e veni:

14 Palumma mia, chi stai ’ntra li pirtusa di li petri, e ’ntra li cavi di li ruini, ammustrami la to facci, fammi sentiri la to vuci: giacchì la to vuci è suavi, e la to facci è bedda.

15 Acchiappatinni li vurpotti, ca dammaggianu li vigni: giacchì la nostra vigna ciuriu.

16 Lu miu dilettu è miu, ed iu sugnu d’ iddu, ca pasci ’ntra li gigghi,

17 Mentri dura lu jornu, e l’ umbri s’ inclinanu. Torna: sì simili, o miu dilettu, a lu capriolu, e a lu cirviottu ’ntra li munti di Beter.