Page:Fluors alpinas.djvu/72

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

Tiers te podess podess tiers te svoler!
Mo il destin am lia mauns e pe
Dalöntsch da te!

»Eau sun cun te!« eau od am dir aunch' uossa,
Scha pür dalöntsch est tü, amih mieu cher;
Quel Dieu chi spira vita nella fossa,
Noss cours spartind volet pü ferm lier;
Scha led t'achalcha nun crider usche!
Eau sun cun te!

Tü est con me! que craj' mieu cour que sainta
Eir scha'l destin volet ans separer!
Tü est con me! tü est tiers me preschainta,
Eau vez tieu sguard e od tieu cher tschantscher
Containt eau sun! Pü giavüscher nun se!
Eau viv in te!


27 November 1867.


Aurora boreala.

Pompusa glüsch cotschnainta,
Che voust significher?
»D'ün Dieu la splendurainta
Presenza fatsch eau cler!«