Page:Fluors alpinas.djvu/29

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

Clam da guerra.

Sü, mieu pövel, guerra, guerra!
Odast tü intuorn tuner?
L'ester chalcha nossa terra,
Voul chadagnas ans piner!

A combatter, pövel 't pina!
Combattand volains cruder!
Da noss munts sco la lavina,
Noss nimihs volains s-chatscher!

Libra schlatta valorusa,
Guerra, guerra! ün stu partir!
Bandunain infaunts e spusa
Sainza larmas e sospir!

Guerra! guerra! Dieu ans guida!
La victori' ans voul sorrir!
Liberted ais noss' egida!
O per ell' ais dutsch morir!

Hest tü ester forsa spraunza
Pitschen pövel d'insunir?
Nus in Dieu mettand fidaunza,
Volains vaindscher, u morir