Page:Dutch Reformed Churches Union Act Repeal Act 2008.djvu/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
Staatskoerant, 3 Desember 2008
No. 31671 3
 

Wet No. 46, 2008
Wet op die Herroeping van die Nederduits Gereformeerde Kerken Verenigings Akte. 2008

(Engelse teks deur die President geteken.)
(Goedgekeur op 28 November 2008.)Wet


Om voorsiening te maak vir die herroeping van die Nederduits Gereformeerde Kerken Verenigings Akte, 1911; en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan.


Daar word bepaal deur die Parlement van die Republiek van Suid-Afrika, soos volg:—


Herroeping van wet

1. Die Nederduits Gereformeerde Kerken Verenigings Akte, 1911 (Wet No. 23 van 1911), word hierby herroep.


Kort titel

2. Hierdie Wet heet die Wet op die Herroeping van die Nederduits Gereformeerde Kerken Verenigings Akte, Wet No. 23 van 1911.