Page:Curiosità popolari tradizionali.djvu/76

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

cummà’» rudicivu gli cumbaru ruiennusu. Accusì gli pôru mortu, facivu vudè’ ch’ era mortu, ma era più vivu!… Gli purtarunu alla chiesia. Vidi ’n po’ cu punsevu chigli futtutu du scarparu? Quannu arrivavu la notti su schiaffavu drentu a ’nu cunfissinariu aspet-12 tennu cu su nu ruissuru tutti pu caccià’ gli scarpuni agli cumbaru i rutollasellu. Addrumentu steva runsurratu drentu a chigli cunfissinariu, senza mancu punsà’ ca ci steva la scummiunica a stà’ runsurratu allocu drentu! ’Mersu mesanottu, quannu vulivu ’scì’ a rutoll’ gli scarpuni agli cumbaru, vudivu ’ndrà’ tanti brigandi, cu su ievunu a spartì’ i quadrini drentu alla chiesia; andannu issu s’acchiattavu accummu ‘na sarachella allocu drentu. Accusì ’sti briganti su spartirunu la summa, all’utimu doppu ci avvanzarunu certi soldi, su muttirunu a luticà’ a chi su gli tunevu ta tolla’. Unu vulivu fa’ alla conta, ma ’n atru dicivu:—«No, pa Crispu, ca vuia vulitu ’mbruglià’, tullamu gli mortu drentu alla bara, muttamugli rittu a chigli cantonu allocu, i chi ci cullu ’na pustuluttata ’m bettu, chigli su tollu gli quadrinu, ca accummu vu l’avetu abbuscata vuia ’sta summa, mu l’hai abbuscata puru iè!» Tullirunu chigli drentu alla bara, cu pu la pavura trumeva a chivigli, i dicivu tra issu:—«Iè l’hai fattu pu cugliunà’ cumbà’ scarparu, i mo’ mu cuglionunu mi cu ’che pistuluttatonu ’m bettu.» Fattu si è ca chigli era ’nu burbaccionu, i quannu ci ievunu p’ammirà’ facivu ’nfigna da cadè’. Si suntivi biastimà’ chigli brigandi! N’atru cunittu facivunu cadè’ la chiesia. Gli rumutte-