Page:Curiosità popolari tradizionali.djvu/71

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

sci’.» Chigli aizavu la cuperta, i truvavu gli barilu. Andannu su muttivu a magnà’ ’nzemu cugli suldatu, i pulla fama cu tunevanu tutti du’ ’n atru cunittu su magnevunu puru gli piattu, i buviruuu benu benu! Andannu, dicivu gli suldatu:—«Cummannu cummannu, drentu a chella crudenzia nova, ci è da stà ’nu diavulu!»—«Andannu, cu ci sta gli diavulu—dicivu Vicenzu—tu tôgli chella vanca, ca iè tollu chigli zappucu.» Raprirunu chella crudenzia i attripparunu du bottu chigli pôru preitu. Chistu strulleva, nu’ puteva ’scì’, i si nun truveva la finestra raperta, guai a issu, gli avurrianu accisu a bia du mazzatu! Doppu du chestu, gli maritu du Giseppa dicivu agli suldatu:—«Mannaggiu tê, ’sta côsa commu va cu ci ’nduvina assi’? mi gli vo’ vennu i quannu vo’?»—«Eh,—ruspunnivu gli soldatu—-a ti mu cuntentu du cinqucentu scudu.» Fattu sta, Vicenzu su gli cumbravu, i chigli suldatu, pu pavura, rupartivu lestu lestu. Doppu cingua se’ ora gli maritu du Giseppa dicivu cu chigli libru ’n manu:—«Cummannu cummannu, drentu ail’ arca ci stà ’nu piattu du maccarrunu» ivu a vudè’, i nun truvavu nientu.—«Cummannu cummannu, drentu alla cassa ci stà gli arrostu,» ivu a vudè’ i nun ci truvavu nientu. Andannu, su muttivu a cavagli, pu ì’ a riognà’ gli suldatu. Cummu chistu suldatu vudivu Vicenzu a cavagli, sai’ cu facivu? Su spugliavu, su facivu ’mbrustà’ certi pagni du villanu, i su muttivu a vancà’, ’N chellu mentru passavu ’st’ omu a cavagli, currennu, i addummannavu a chigli cu steva a vancà’:—«Bon’ o’, avissi