Page:Curiosità popolari tradizionali.djvu/53

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

m’hai arruvinatu, mò iè stivu allu megli du la pesca i m’ha’ munutu a tollà’!» S’arrabbiarunu tutti duia, i duvevanu passà’ ’nu fossu. Gli lionu zumbavu cu’ ’nu mumentu, ma gli asunu cadivu a terra alla fanga, i nun putivu mancu arruscì’. Gli lionu gli rucacciavu. Andanna gli asunu ci dicivu:—«Cumbà’, mo cu steva pu scavà’ ’nu fiumu, mu si’ munutu a tollà’!» Su rumuttirunu a rucamminà’, i arrivarunu a ’nu giardinu ‘n dò ci steva ’nu muru jàvutu jàvutu. Gli lionu, cummu ‘nu lepru, zumpavu, ma gli asunu rustavu cullu ciancu pu’ l’ aria. Gli cumbà’ gli azzicavu, i andanna gli asunu su lagnavu dicennuci:—«Eh cumbà’ cu m’ hai fattu nun su sa, iè steva a fa’ prova a vudè’ si pusevunu du più gli quarti du dretu o chigli duvantu!»—«Oh sì’ prôpriu—ci dicivu gli camparu sê—’nu sbrancalionu!»

S’arrabbiarunu, i pu ’nu fattu s’abbattirunu cu ’na volupa. Gli lionu ci addummannavu:—«Dimmu mo tu, cummà’, ch’ allimalu è chistu?» La volupa, birba, ruspunnivu:—«E ’n asunu, nun lu vidi lu ’recchiu cu tê’?» Andanna gli lionu dicivu:—« Volupa, ci gli vulemu magnà’, fagli tu!»—«Ah! iè ’n ci vavu, ruspunnivu la volupa, purchè si’ zica! Vaccie tu, ca si grossu!» Gli asunu cummu suntivu accusì, pu la pavura trumevu. Sai accummu facivu quannu su vudivu accustà’ gli lionu? Su muttivu a raglià’. Gli lionu suntennu fà’: «Aah, ooh! aah, ooh!» i sbattà’ gli barilu vacantu, dicivu a la volupa:—«Cummu curramu? nu gli sendu? mò stà a carucà’ gli cannunu,