Page:Curiosità popolari tradizionali.djvu/50

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

a pudunu. Andannu su circarunu ’nu ’mpiegu, i a ’na lucanda lu figli dugli arrè gli tozuru pu côcu, i gli cumpagnu pu stallinu. Allocu ci stivu ’n’ atru côcu cu nu facivu gli duveru sê, i rudicennu rudicennu gli facivu colla’ ’n ôdi da gli padronu. Tu t’è da sapè’ ca gli padronu du chella lucanda era ’n’arrè, purchè gli arrè du ’na vôta!.... Chigli atru côcu, facennu môtu i maneru, circhevu du duluburarusu du chistu. Accusì dicivu agli arrè cu gli cumpagnu sê era bônu a ì’ accida’ gli surpentu du settu capura. Andannu gli arrè gli chiamavu:—«E veru ca tu hai dittu accusì?» Chigli ci ruspunnivu du no, ma gli arrè ci dicivu:—«Mo ì’hai dittu, i abbogna cu ci vai’ ’n tuttu lu maneru, i si ruvè’ tu dongu figlima!» Chigli ivu a gli stallinu, i gli stallinu ci dicivu:—«N’ avè’ pavura, ca ci stongu iè, tu va’ a gli arré, fattu dà ’n asunu carucu du pagnottu, i unu carucu du vinu: cu chistu va vucinu a ’ndò’ sta gli surpentu, scaruca gli asunu i vàttennu, doppu va ’nu cunittu più arretu, i taglici la ciocca ca gli trovi ’mbriacu.» Chistu facivu accusì, i la sera su gli accurgirunu alla casa dugli arrè cu la ciocea dullu surpentu. Andannu gli arrè, pu la gistizia, ci tunevu da dà’ la figlia, ma eccutunu ’n atru! Chigli atru côcu ivu dagli arrè a dicici ca mò avivu dittu ca ci basteva gli anumu du ì’ a tollà’ gli capu ursu alla macchia! Gli arrè gli chiamavu, ilu cosu furunu fattu accummu l’atra vôta. Chistu ivu dagli cumpagnu, i ci dicivu:—«N’ ave’ paura, fattu dà’ gli barilu du vinu accummu l’atra vôta, i eccutu lu funu pu lucar-