Page:Curiosità popolari tradizionali.djvu/48

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

corru, gli canu abbaia, gli gliagli canta, la pecura fa bee, bee, iè cu si asunu hai volutu raglià’—Andanna iè cu si serva d’arrè vogli romba’ sta ricciula.

Quannu su nu ruivu alla padrona ci diciu:—«I la ricciula?»—«Pòci s’ha mortu, pocia sta a piagnia—ci ruspunnivu la serva—la porta sbattu, gli tavulinu ruzzuca pugli scalinu, gli carru corru pu la via, gli canu abbaia, gli gliagli canta, gli asunu raglia, iè hai rottu la ricciula.»—«Madonna!, iè cu si mogli d’arrè vogli ammassà’ lu panu cugli culu.»—’Ndrumentu ammasseva lu panu, gli maritu ’ndravu i ci dicivu:—«Sta côsa pazza! stai a ’massà’ lu panu cugli culu; purchè?»—«Purchè pòci s’ ha mortu, pocia piagni, la porta sbattu, gli tavulinu ruzzuca pugli scalinu, gli carru corru pu la via, gli canu abbaia, gli gliagli canta, la pecura fà bee bee, gli asunu raglia, la serva meia ha rotta la ricciula, iè stongu a ’massà’ lu panu cugli culu.»—«Iè—ruspunnivu gli arrè—vogli fà’ la barba da mi.»—Cummu s’ avivu fatta la barba lassavu gli rasuru ‘n cima agli tavulinu i su nu ivu. ’Na scigna tozu chigli rasuru, su muttivu a fà’ la barba, i su tagliavu gli cogli. Quannu gli arrè ruivu alla stanzia vidivu la scigna morta. Su muttivu quasimentu a piagna’, i cummannavu cu ci purtissuru la pocia, la porta, gli tavulinu, gli carru, gli canu, gli gliagli, la pecura, gli asunu, la serva i la mogli. Andanna putìu alla pocia, purchè s’avivu mortu gli maritu—«Signiria ’llistrissima, s’affugatu a ’n pila du brodu.»—«I purchè gli tavulinu, la porta i l’ atru cosu favunu ’stu rumo-