Page:Curiosità popolari tradizionali.djvu/47

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

linu.»—«Iè, andanna, cu si carru, mu vogli metta’ a corra’ pu la via.»—Scuntravu ’nu canu i ci dumannavu:—«Carru, cu diavulu ha successu?»—«T’è da sapè’ cu pòci s’ha mortu, pocia piagni, la porta sbattu, gli tavulinu s’ha ruzzucatu pugli scalinu, i iè m’ha missu a corra’ pu la via».—«Andanna, iè cu si canu, vogli abbaià’.»—’Nu giagli suntivu fa’: bau, bau, bau, su ruvutavu i vudivu nu canu i ci addummanavu:—«Canu, ch’hai fattu ch’abbai accusì?»—«Nu lu sai ch’ha successu? Pòci s’ha mortu, pocia piagni, la porta sbattu, gli tavulinu ha ruzzucatu pugli scalinu, gli carru corru, iè abbai.»—«Andanna iè cu si giagli vogli cantà: Chicchiricchi!!! Chicchiricchi!!!…»—’Na pecura su ruvutavu i ci dicivu a ’stu gliagli:—«Ch’hai fattu coccu mê, cu canti accusì?»—«Pòci s’ha mortu, pocia piagni, la porta sbattu, gli tavulinu ha ruzzucatu pugli scalinu, gli carru corru, gli canu abbaia, iè cantu.»—«I andanna iè che su pecura vogli fà: Bee! bee!» Scuntravu ’n asunu i ci dummavu:—«Pecura ch’hai fattu?»—«Ih! si asinu i nu lu sai? Pòci s’ ha mortu, pocia piagni, la porta sbattu, gli tavulinu ha ruzzucatu pugli scalinu, gli carru corru, gli canu abbaia, gli gliagli canta, iè facci bee, bee!»—«Iè, andanna, vôgli raglià.» I facennu Ih aah! Ih aah! Ih aah! ivu a na funtana do’ ci stivu la serva du gli arrè culla ricciula a tolla’ l’aqua. Chesta addomannavu a ’st’ asunu:—«Asunu bônu mê, ch’ hai fattu?»—«Nu lu sai, puru si serva d’arrè! Pòci s’ha mortu, pocia piagni, la porta sbattu, gli tavulinu ha ruzzucatu pugli scalinu, gli carru