Page:Curiosità popolari tradizionali.djvu/42

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

civu:—«Statt' attentu, purché gli fratu te c'è capitatu, i ci duvissu capità' pura tu; basta fa' la paci te'.» Andannu su muttivu a rucercà' pu' la casa, i passarunu lu tre dì dustinatu, i accusì fu accisa pur' issa. Gli fratu più zicu apprima da i' dagli arre, più birbu, la nottu nun faciva atru cu a punzà' accommu putivu fa'. All' ultimu punzavu da i' a chistu paisu. Accummu arrivavu, ivu a dumannà', agli scarpari i alla pastoru, accummu facivunu quannu duvevunu fa gli scarpu i lu vestì alla figlia dugli arrè. Chisti ci ruspunnirunu: —«Siccommu gli arrè te' 'na bella statua dulia figlia, nuia tullamu la musura scmbru a chista statua.» Andannu punsavu da i' agli 'refici, i facíu fa' 'nu cavagli tuttu d'oru, i ci su ficcavu issu drentu. Tuttu gli paisu ieva a vudè' 'stu begli cavagli, i accummu lu sapiu gli arrè subbitu gli manna vu a tollu pu fagli vudè' alla figlia. La nottu 'st' arrè tullivu 'stu cavagli i gli munavu alla figlia. Andannu chistu cu stivu allocu drentu vudivu tuttu chellu cu facivu gli arrè. Accummu arrivavu andò' stivu la figlia, gli passavu, i ci gli feci tunè' tutta la nottu pu' farcigli benu vudè'.

La nottu chistu 'raprivu 'stu cavagli i 'scivu, i ievu agli lettu dulia figlia dugli arre. Accummu chesta gli vudivu avivu paura, ma c'oppu chistu raccuntatuci tuttu, la figlia dugli arre ci avivu tantu piaceru, purchè sa luveva allocu drentu, i putivu fa chellu cu ci parivu. 'Sta figlia dugli arrè avvisavu chistu benu benu, accummu tunivu da fa', i ci dicivu:—«Attenti mo' tu quannu se' aieccu a rutruvarmu! T' avvisu, cu nu'