Page:Curiosità popolari tradizionali.djvu/40

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

su no, no.» La cavalla ci lu ivu a rudì' i chistu a tocci a tocci su lu buvivu tuttu. Allora gli patru ci dicivu: —«Lu vidi mo figli mê ca chestu è omu?»—«No,— ci ruspunnivu gli figli—è femmuna.» Allora facirunu 'n' autra prova, i ci muttirunu drentu agli lettu 'nu mattu du fuici, i dicirunu:—«Si chestu è omu, chestu mattu gli arruvina; si è femmuna, si gli tollu.»

La cavalla ci ruivu a rudì', i chesta, tutta la nuttata, steva a pustà' sembru chigli lettu cumma 'na lavullata d'uva pu fargli arruvinà'.

Gli patru ci rudicivu 'n atra vota agli figli:—«Lu vidi mo, ca chistu è omu?»

Gli figli facivu 'n' atra pruvatura i dicìu:—«Si chistu è omu, sa i' a cavagli, su no, no.» Chesta tozu gli cavagli i ci su muttivu 'ncima i su muttivu a corre'. Allora, 'n' atra vôta, gli patru ci dicivu:— «Che coccia cu sè tu, iè tu dicu cu è omu, i tu dici du no.» Andannu gli figli 'na sera su muttivu a fa' lu spia agli buci dulia porta, i vudivu cu chistu su steva a musurà' 'na vesta. Allora issu 'ndravu drentu, l'acchiappavu, su la purtavu 'ncima agli palazzu, i su la vulivu spusà'. Chesta allora ci dicivu:—«Aspetta 'n' atra vintina du dì mentre aggiru gli palazzu.» Chigli cosu mattu ci divu vudenzia, i doppu tri quattru di ruvunivu la nula a rutullula, iessa ci su muttivu 'ncima i ruivu agli maritu. 'Stu bônu giuvunottu la ricircavu, ma nu la putivu più rutruvà': ma cu vulivu rutruvà'? ca chella s'avivu lacota i avivu riuta cu gli maritu. Gli arrè, cummu la vudivu, la baciavu, l'al-