Page:Constitution of the Western Cape 1997 from Government Gazette.djvu/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
Republiek
van
Suid-Afrika
Republic
of
South Africa


Staatskoerant

Government Gazette


Vol. 391
Pretoria, 15  Januarie
January 
1998
No. 18596Goewermentskennisgewing

Kantoor van die Premier van die provinsie Wes-Kaap
No. 31 15 Januarie 1998
Hierby word bekend gemaak dat die Premier van die Wes-Kaap sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:
No. 1 van 1998: Grondwet van die Wes-Kaap, 1997.

Government Notice

Office of the Premier of the Province of the Western Cape
No. 31 15 January 1998
It is hereby notified that the Premier of the Western Cape has assented to the following Act which is hereby published for general information:
No. 1 of 1998: Constitution of the Western Cape, 1997.

Isaziso Sikarhulumente

I-Ofisi yeNkulumbuso yePhondo leNtshona Koloni
Nomb. 31 15 Januwari 1998
Apha kwaziswa ukuba iNkulumbuso yePhondo leNtshona Koloni iwamkele lo Mthetho ushicilelwe apha ngenjongo yokwazisa uluntu ngokubanzi:
Nomb. 1 ka-1998: uMgaqo-siseko weNtshona Koloni, 1997.
70801 — A
18596 — 1