Page:Berigt en proeve van de nieuwe Javaansche drukletters.pdf/2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

BERIGT EN PROEVE

VAN DE

NIEUWE JAVAANSCHE DRUKLETTERS

NAAR HET VOORSCHRIFT EN ONDER TOEZIGT VAN

T. ROORDA.

DOCTOR IN DE LETT. EN IN DE GODGEL., HOOGLEERAAR IN DE OOST. LETTERK. EN BESP. WIJSBEG. TE AMSTERDAM, EN LID VAN HET KON. NED. INSTITUUT,

VERVAARDIGD TER LETTERGIETERIJ VAN

JOH. ENSCHEDÉ EN ZONEN

TE HAARLEM.

____________

Reeds in het jaar 1824 was ter lettergieterij der heeren Enschedé te Haarlem, ten dienste van het Hoog-Bestuur van Nederlands Indiën, het Javaansche letterschrift in drukvormen gebragt, vervaardigd naar het ontwerp en onder het toezigt van den heer P. van Vlissingen, aan wien deze taak door het Ministerie van Koloniën was opgedragen. Als eerste proeve beschouwd, had dit werk, waaraan zoo vele moeijelijkheden verbonden waren, inderdaad groote verdiensten. Bij het gebruik er van op Java bleek het echter ook weldra, dat het als eerste proeve toch ook zijne gebreken had; gebreken evenwel, die voor een groot gedeelte niet moeijelijk te verhelpen waren. Reeds in 1828 zijn de noodige maatregelen genomen, om dat gebrekkige te verbeteren en het ontbrekende aantevullen. De in de Javaansche taal zoo uitstekend bedrevene A. D. Cornets de Groot, die in een uitgebreid, aan het Hoog-Bestuur van Java ingediend verslag alle wenschelijke verbeteringen en de verlangde uitbreiding met de meeste naauw-