Page:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭕ 5B]

ᬲᬂᬲᬧᬲᬶᬭᬪᬶᬱᬾᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬦᬾ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬾᬯ᭟ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬶᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭᬶ᭞᭠ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬮᬫᬸᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬢᬸᬲᬶᬂᬦᬯᬂ᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌‌ᬲᬦᬾᬫᬳᬤᬦ᭄ᬦᬷᬲᬸᬮᬲᬶᬄ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬲᬸᬫᬗ᭄ᬰᬬᬭᬶᬂᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬚᬢᬶᬲᬓᬶᬂᬦᬶᬃ
ᬫ᭄ᬫᬮᬢᬦ᭄ᬧᬢᬍᬢᭂᬄᬫᬦᬄᬢ᭄ᬬᬗᬾᬦᬕᬶᬗᬶᬦ᭄ᬧᬗᭂᬤᬶᬳᬦ᭄ᬳᬶᬤᭂᬧ᭄‌‌ᬩ᭄ᬮᬶᬦᬾᬓᬾᬢᭀ᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬬᬾᬦᬶᬂᬩ᭄ᬮᬶᬲᬸᬓᬗᭀᬤᬮᬂᬓ᭄ᬮᬫ᭄ᬩᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬗᬾᬲᬦᬾᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬩᭂᬮᬶᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭟ᬫᬭᬓᬾᬢᭀᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬜᬦᬾᬦᬶᬲᬸᬮᬲᬶᬄ᭞ᬳᬧᬓᬤᬾᬦ᭄ᬳᬾᬕᬃᬓᭂᬦᭂᬄᬦᬾ᭞
ᬭᬲᬫᭂᬦᬂᬳᬓ᭄ᬝᬶ᭞ᬢᬸᬃᬋᬡᬧᭂᬲᬦ᭄ᬳᬶᬤᭂᬧ᭄ᬦᬾᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮ᭞ᬭᬾᬄᬫᬳᬦ᭄ᬭᬩᬶᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭᬶᬲᬦᬾᬓᬮᬶᬯᬢ᭄ᬮᭂᬯᬶᬄ᭠ᬢᬸᬲᬶᬂᬳᬤᬗᬲᭀᬭᬂᬤᬶᬫᬥ᭄ᬬᬧᬤᬵ᭞ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᬾᬳᬬᬸᬳᬦᭀᬫ᭄ᬢᬸᬲᬶᬂᬲ᭄ᬥᭂᬂᬘᬾᬤ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬭᬢᬶᬄᬯᬳᬸᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬢᬶᬫᬸᬃ᭟ᬤᬶ
ᬢᬸᬮᬳᬸᬢ᭄ᬓᬮᬫ᭄ᬩᬶᬪᬹᬱᬡᬦᬾᬓᬳᬢᬸᬭᬂᬧ᭄ᬭᬚᬦᬶ᭚᭜᭚ᬓᬘ᭄ᬭᬶᬢᬚᬦᬶᬓᬾᬦ᭄ᬱᬸᬮᬲᬶᬄᬲᬸᬩᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦᬭᬩᬶᬩᬳᬦ᭄ᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮ᭞ᬢᬸᬃᬲᬸᬩᬧᬤᬫᬲᬮᬶᬦ᭄ᬩᬱ᭞ᬩᬸᬓᬢᬶᬢᬄᬳᬦᬓᬾᬫᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬤᬶᬚᬩᬬᬦ᭄᭞ᬳᬓᬾᬢᭀᬧᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬜᬤᬶ

[᭖ 6A]

ᬢᭂᬗᬄᬳᬮᬲᬾᬳᬮᬓᬶᬭᬩᬶ᭟ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬲᬸᬩᬫᬓ᭄ᬮᭀᬤᬶᬢᭂᬗᬄᬳᬮᬲᬾᬕᬸᬫᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄ᬓᬲᬶᬗᬧᬜ᭄ᬚᬭᭀᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮ᭞ᬜᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬤᬶᬦᬕᬯᬾᬦ᭄ᬜᬫᬩᬸᬭᬸᬫᬳᬶᬤᭂᬃᬳᬶᬤᭂᬭᬦ᭄ᬤᬶᬢ᭄ᬗᬳᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬫᬸ
ᬦ᭄ᬳᬧᬓᬧᭀᬫᬓ᭄ᬮᭀᬦᬾᬤᬶᬢ᭄ᬗᬄᬯᬦᬵᬤ᭄ᬭᬶ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬓᬾᬦ᭄ᬱᬸᬮᬲᬶᬄᬗᬺᬫ᭄ᬧᬶᬦᬶ᭞ᬓᬲᬸᬯᬾᬦ᭄ᬲᬸᬯᬾᬦ᭄ᬳᬕᭃᬂᬩᭀᬩᭀᬢᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬲᬯᬢᬭᬳᬤᬚᭂᬦᭂᬂᬲᬸᬩᬧᬶᬢᬸᬂᬯᬸᬮᬦ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬸᬡᬭᬩᬶᬦᬾᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬩ᭄ᬮᬶᬳ᭠
ᬲᬧᬸᬦᬧᬶᬧᬯᬶᬮᬗᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮᬫᬶᬳᬶᬭᬶᬓᬶᬫᬕ᭄ᬦᬄᬭᬶᬂᬧᬦ᭄ᬢᬭᬦᬶᬂᬯᬦᬵᬤ᭄ᬭᬶ᭞ᬗᬶᬭᬶᬂᬚᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬩᬸᬤᬮ᭄ᬓᬲᬶᬗᬧᬜ᭄ᬚᬭᭀᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬧ᭄ᬯᬭᬧᬶᬲᬦ᭄ᬕᬯᬾᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬦᬾᬗᬮᬲ᭄ᬫᬩᭂᬩᬸᬭᬸᬳᬶᬭᬶᬓᬶᬢ᭠
ᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬩᬸᬭᭀᬦ᭄ᬳᬦᬂᬳᬲᬶᬓᬶ᭟ᬫᬭᬳᬓᬾᬢᭀᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬭᬩᬶᬦᬾ᭞ᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮᬓᬫᭂᬫᭂᬕᬦ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄ᬜᬳᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬦᬳᬦ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬭᬕᬳᬶᬯᬂ᭞ᬩᬓᬢ᭄ᬳᬮᬫᬾᬦᬬᬂᬧᬶᬲᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬭᬩᬶᬦᬾ᭞ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬢᬸᬃᬲᬶᬲᬶᬧ᭄᭞