Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/67

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭖᭖ 66B]
᭖᭖
ᬩ᭄ᬮᬸᬮᬂ᭞ᬩ᭄ᬮᬸᬮᬂᬓᬫ᭄ᬩᬶᬂᬓᬸᬮᬶᬢ᭄‌ᬘᬶᬘᬶᬂ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬶᬄᬳᬗᬸᬲ᭄‌ᬤᬶᬕ᭄ᬮᬲ᭄‌ᬧᬸᬘᬸᬂᬫᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭟᭔᭐᭒᭟᭚ᬢᬶᬃᬣᬫᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄‌ᬰᬸᬘᬶᬳ᭄ᬦᬶᬂᬢ᭄ᬭᬸᬲ᭄᭞ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬜᬦᬾᬳᬶᬯᬂ᭞ᬤᬤᬶᬍᬢᬸᬄᬓᬯᬵᬲ᭄ᬢᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬕᬸᬕᬸ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬗᬚᬶᬭᬶᬂᬤᬹᬃ
ᬚ᭄ᬚᬦ᭟᭔᭐᭓᭟ᬕᬸᬡᬳᬜᬸᬤ᭄᭞ᬲᬂᬲᬸᬚᬦᬬᬦ᭄ᬫᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬓᬤᬸᬂᬚ᭄ᬚᬦᬦ᭄᭞ᬫᬳᬫ᭄ᬩᭂᬓ᭄ᬘᭀᬭᬄᬲᬵᬲᬳᬶ᭞ᬳ᭄ᬤᬩᬶᬗᬸᬂ᭞ᬫᬢᬶᬢᬶᬲ᭄ᬗᬶᬗᭂᬢᬶᬦ᭄‌ᬕ᭄ᬦᬄ᭟᭔᭐᭔᭟ᬚᬕᬢ᭄ᬳᬕᬸᬂ᭞ᬗ᭄ᬮᬄᬓᬮᬶᬮᬶᬭᬦ᭄ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄᭞ᬓᬮᬶᬮᬶᬭ
ᬦ᭄ᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬳᬮᬳᬬᬸᬫᬶᬦᬓᬤᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬸᬳᬸᬂ᭞ᬲᬮᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬧᬘᬂᬢᬫ᭟᭔᭐᭕᭟ᬜᭂᬫ᭄ᬩᬄᬜᬸᬂᬲᬸᬂ᭞ᬲᭀᬮᬄᬤᬤ᭄ᬯᬦᬾᬫᬦᬸᬢᬸᬕ᭄᭞ᬦᬾᬚᬦᬶᬩᬓᬢᬂ᭞ᬧᬗᬢᬕ᭄ᬳᬶᬲᭀᬮᬄᬗᬹᬦᬶ᭞ᬲᬶᬦᬄᬢ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬧᬕᬯᬾ
ᬦ᭄ᬳᬯᬓᬾᬲᬸᬩ᭟᭔᭐᭖᭟ᬚᬵᬢᬶᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬦᬾᬢᬾᬳᬶᬕᬸᬫᬶᬳᬕᬸᬂ᭞ᬨᬮᬓᬃᬫ᭄ᬫᬦᬶᬢᬄ᭞ᬢᭀᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬳᬦ᭄‌ᬗ᭄ᬮᬶᬤᬶᬦ᭄᭞ᬓᬶᬢᬓᬶᬢᬸᬓ᭄᭞ᬫᬓᬶᬢᬸᬓᬦ᭄ᬫᬲᬶᬄᬩᬓᬢ᭄᭟᭔᭐᭗᭟ᬓᬵᬃᬫ᭄ᬫᬫᬮᬸ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬳᬮ
[᭖᭗ 67A]
ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬳᬬᬸ᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬧᬶᬲᬦ᭄‌ᬳ᭄ᬜᬓ᭄᭞ᬧᬘᬂᬢ᭄ᬯᬭᬓᬧᬸᬧᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬸᬮᬧᭂᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳ᭄ᬜᬓ᭄ᬧᬘᬂᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟᭔᭐᭘᭟ᬢᭀᬂᬓᬲ᭄ᬮᬶᬫᬸᬃ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬤᬤᬶᬲᬭᬸᬲᬵᬭᬸ᭞ᬧᬮᬶᬂᬢ᭄ᬯᬭᬩᬶᬱ᭞ᬳᬸᬮᬶᬬᬂᬕᭀᬤᬾᬮ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬶᬲᬢᬸ
ᬲ᭄᭞ᬳᬤᭀᬄᬕᭀᬤᬾᬮ᭄ᬜᬦᬾᬳᬶᬮᬂ᭟᭔᭐᭙᭟ᬫᬲᬦ᭄ᬧᭂᬲᬸ᭞ᬢᬸᬯᬸᬄᬜᬦᬾᬢ᭄ᬯᬄᬓᬢᬸᬚᬸ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳ᭄ᬜᬓ᭄ᬗᬯᬕ᭄᭞ᬳᬶᬨᬮᬓᬃᬫ᭄ᬫᬫᬗᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬤᬶᬓᬬᬸ᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬳᬩ᭄ᬯᬄᬗᬮᬶᬄᬫᬰ᭟᭔᭑᭐᭟ᬦᬾᬦᬾᬫᬮᬸ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬫᬗᬯᬾ
ᬳᬮᬳᬬᬸ᭞ᬭᬭᬾᬩᬚᬂᬢᬸᬳ᭞ᬭᬭᬾᬩᬚᬂᬢᬸᬳᬦᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬸᬳᬸᬂ᭞ᬳᬮᬳᬬᬸᬲᬶᬦᬄᬩᬓᬢ᭄᭟᭔᭑᭑᭟ᬳᬤᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬲᬸᬕᬶᬄᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄‌ᬢᬸᬃᬓᬲᬸᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞ᬓᬾᬩᭂᬓ᭄ᬭᬶᬂᬯᬶᬯᬾᬮᬵ᭞ᬤᬤᬶᬓᬧᬜ᭄ᬚᬓᬂᬚᬦᬶ᭞ᬩᬦ᭄ᬳᬶᬲᬶᬕᬸ
ᬕ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬢᬶᬯᬲᬦ᭄‌ᬩ᭄ᬮᭀᬕᬦ᭄᭟᭔᭑᭒᭟ᬚᬵᬢᬶᬢᬸᬳᬸ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬨᬮᬓᬃᬫ᭄ᬫᬦᬾᬫᬮᬸ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬗ᭄ᬭᬦᬬᬂ᭞ᬳᬸᬢᬂᬧᬶᬳᬸᬢᬗᬾᬗᬹᬦᬶ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬢ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬳᬶᬚ᭄ᬮᬾᬓ᭄ᬗᬮᬳᬂᬫ᭄ᬮᬄ᭟᭔᭑᭓᭟ᬕᬯᬾᬫᬮᬸ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬸ