Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/39

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭓᭘ 38B]
᭓᭘
ᬤᬵᬦᬤᬸᬤᬸ᭞ᬧᬩᬳᬂᬳᬶᬘᭀᬭᬄᬲᬶᬕᬸᬕ᭄᭞ᬫᬓᬡ᭄ᬝᬶᬦᬾᬫᬲᬶᬄᬳ᭄ᬤ᭞ᬭᬶᬂᬤᬹᬃᬰ᭄ᬰᬶᬮᬲᬢᬸᬳᬸᬓ᭄᭞ᬢᬦᬸᬭᬸᬂᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬂᬪᬬ᭞ᬪᬬᬲ᭄ᬓᬮᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮ᭟᭒᭓᭔᭟ᬳᬾᬯᭂᬄᬦᬶᬯᬓᬂᬤᬵᬦᬦᬾᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬫ᭄ᬮᬳᬂᬳᬶᬥᭂ
ᬧᬾ᭞ᬫᬗᬶᬗᭂᬭᬶᬦ᭄ᬲᬦᬾᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬗᬸᬮᬄᬳᬲᬮ᭄ᬧᬬᬸ᭞ᬤᬶᬧᬬᬸᬦᬾᬤᬤᬶᬮᬘᬹᬃ᭞ᬮᬘᬸᬭᬾᬢᬦ᭄ᬫᬦᬸᬢ᭄ᬕᭂᬦᬄ᭞ᬕ᭄ᬦᬄᬳᭂᬗ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬮᬳᬬᬸ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬜᬮᬦᬂᬤᬦ᭞ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬬᬂᬳᬸᬕᬶᬫᬶᬦᭂᬳᬂ᭟᭒᭓
᭕᭟ᬳᬦᬓᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬢ᭄ᬯᬶᬓᬚᬸᬚᬸᬃ᭞ᬜᬸᬚᬸᬭᬂᬤᬵᬦᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬫᬶᬯᬄᬧᬹᬡ᭄ᬬᬢᬺᬱ᭄ᬡᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬲᬂᬲᬸᬘᬵᬭᬰᬶᬮᬳᬬᬸ᭞ᬫᬶᬯᬄᬭᬶᬂᬢᬶᬦ᭄ᬯᬲ᭄ᬢᬸᬳᬸ᭞ᬓᬸᬭᬂᬧᬗᬦ᭄‌ᬫ᭄ᬯᬄᬧᭂᬝᬓ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬓᬧᬵᬢᬹᬢ᭄᭞ᬢᬶ
ᬯᬓᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬵᬦᬧᬹᬡ᭄ᬬ᭞ᬳᬕᬸᬂᬫᬮᬦ᭄ᬜᬦ᭄ᬦᬾᬩᬓᬢ᭄᭟᭒᭓᭖᭟ᬳᬧᬂᬳ᭄ᬮᬲ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬩ᭄ᬭᬡᬮ᭄ᬬᬸ᭞ᬳ᭄ᬤᬧᬫᬸᬯᬢᬾ᭞ᬤ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬳᬚᬸᬫ᭄‌ᬓ᭄ᬭᬡᬩᬦᬶ᭞ᬦᬶᬯᬓᬂᬳᬶᬤᬦᬵᬮ᭄ᬬᬸ᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬓᬾᬂᬢᬓᬸᬢ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬢᬓᬸ
[᭓᭙ 39A]
ᬢᬾᬓᬭᬸᬱᬓ᭄᭞ᬳᬸᬮᬶᬄᬓᬾᬢᭀᬤᬵᬦᬧᭂᬲᬸ᭞ᬫᬶᬯᬄᬳ᭄ᬤᬤᬵᬦᬧᬶᬓᬢ᭄᭞ᬫᬫ᭄ᬯᬢᬂᬕᬯᬾᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄᭟᭒᭓᭗᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬫᬾᬫᬾᬫ᭄ᬯᬄᬳᬶᬩᬧᬭᬯᬸᬄ᭞ᬫᬫ᭄ᬯᬢᬂᬤᬵᬦᬦᬾ᭞ᬮᬯᬸᬢᬂᬗᬢᬸᬭᬂᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬉᬭᬶᬧᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬓᬳ
ᬢᬸᬃ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬓᬶᬂᬲᬸᬩᬧ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬤᬧᬶᬲᬦ᭄ᬩᬦᬶᬢᬸᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬕᬸᬭᬸᬫᬓᬢ᭄ᬮᬸ᭞ᬭᬸᬧᬓᬫᬶᬯᬄᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬓᬢ᭄ᬓᬾᬂᬲᬂᬕᬸᬭᬸᬯᬵᬓ᭄ᬢ᭄ᬭ᭟᭒᭓᭘᭟ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬲᬂᬳᬶᬩᬸᬳᬸᬢᬗᬾᬳᬕᬸᬂ᭞ᬲ᭄ᬥᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬕᬃᬪ᭄ᬪᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬳᬩᭀᬢᬾᬫᬩᬬᬧᬢᬶ
᭞ᬢᭀᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬚᬦᬶᬫᬦᬳᬸᬃ᭞ᬲᬶᬦᬄᬢ᭄ᬯᬭᬩᬶᬱᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬧᬶᬢ᭄ᬯᬶᬦᬾᬲᬢᬸᬲ᭄ᬢᬶᬩᬦ᭄᭞ᬲᬦᬄᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵᬓᬢᬳᬹᬃ᭞ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧᬾᬳᬢᬸᬭᬂ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬾᬯᭂᬄᬫᬗᬶᬢᬸᬗᬂ᭟᭒᭓᭙᭟ᬧᬗ᭄ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬳᬶᬫᬾᬫᬾᬦᬾᬢ᭄ᬯᬄᬜᬸᬜᬸᬃ᭞
ᬤᬸᬄᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬫᬾᬫᬾᬦᬾ᭞ᬧᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄ᬥᬵᬦᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬩᬸᬯᬢᬂᬲᬂᬢᬶᬯᬲ᭄ᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬤᬵᬦᬦᬾᬢᬶᬯᬓᬂᬤᬶᬢᬸ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬲᬸᬕᬶᬄᬳ᭄ᬥᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬲᬸᬕᬶᬄᬤᬵᬦᬳᬚᬸᬫ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬤᬵᬦᬧᬫᬜ᭄ᬘᬶᬗᬦ᭄᭞ᬫᬗᬢᬶᬳᬢᬶᬧ