Page:Bali-lontar-pangujanan-01-550ppi.pdf/9

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭘ 8B]
ᬭᬸ᭞ᬅᬁ᭞ᬑᬁ᭞ᬫᬁ᭞ᬮᬄᬓᬤᬶᬧ᭄ᬱᬶᬤᬶᬫᬦ᭄ᬟᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬧᭀᬫᬵ᭞ᬑ᭟ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭟
᭛᭜᭛ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬧᬂᬗᬸᬦ᭄ᬟᬂᬪᬵᬝᬭ᭞ᬰ᭞ᬳᬲᭂᬧ᭄ᬫᬜᬦ᭄ᬫᬚᭂᬕ
ᬳᬸ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬘᬦ᭄ᬦᬂᬩᬸᬭᬢ᭄ᬯᬂᬗᬶ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬲᬭ᭄ᬯᬯᬂᬗᬶ᭞ᬇᬓᬶᬧᬸᬚᬦ᭄ᬬ᭟ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬓ
[᭙ 9A]
᭞᭒᭕᭞
ᬳᬸᬮᬳᬂᬗᬢᬸᬃᬭᬓᭂᬦ᭄᭞ᬭᬶᬬᬂᬧᬤᬸᬓᬩᬝᬭ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬧᬗᬸᬦ᭄ᬟᬂᬩᬝ
ᬭ᭞ᬲᬂᬗ᭄ᬬᬂᬥᬾᬯᬑᬦ᭄ᬦᬵ᭞ᬬᬫᬮᬚᭂᬕ᭄ᬓᬸᬓᬸᬲᬶᬂᬫᬜᬦ᭄ᬫᬚᬕᬯᬸᬲᭂᬦ᭄ᬟ
ᬦ᭄ᬦ᭞ᬳᬂᬗᬸᬦ᭄ᬟᬂᬲᬫᬶᬧᬤᬸᬓ᭞ᬪᬵᬝᬭᬢᬸᬫᭂᬤᬸᬦ᭄᭞ᬲᬫᬶᬪᬵᬝᬭ᭞ᬗᬶ