Page:Bali-lontar-gaguritan-sewagati-300ppi.pdf/7

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭖ 6B]
᭖᭟
᭐᭟ᬚᬦᬶᬭᬸᬭᬸᬗᬾᬫᬘᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬧᬮᬶᬄᬓᬯᬸᬄᬧᬮᬶᬄᬓᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬗᬯᬗᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾᬦᭀᬮᬄᬦᭀᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬬᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬕᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬕᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬤᬦᬾᬲᬸᬲ᭄ᬬᬄᬩᬸᬬᬃ᭞ᬢᬸᬫᬸ
ᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬋᬂᬮ᭄ᬬᬸ᭞ᬓᬓᬦ᭄ᬢᬾᬦᬦᬾᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭟᭜᭟ᬚᬦᬶᬲᬸᬩᬢᭂᬓᭂᬤ᭄ᬚᬸᬫᬄ᭞ᬩ᭄ᬬᬂᬤᬦᬾᬫᬜᬧᬢᬶᬦ᭄᭞ᬭᬯᬸᬄᬲᬚᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬵᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄ᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬯᬸᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬩᬶᬩᬶ᭞ᬳᬸᬤᭂᬗᬾ
ᬧᬚᭂᬂᬤᬶᬤᬸᬳᬸᬃ᭞ᬲᬧᬸᬢ᭄ᬓᬤᬸᬢᬦᬾᬧᭂᬚᬂ᭞ᬫᬲᬮᬶᬦ᭄ᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗᬶᬦᬂᬕᬤᬕᬸᬬᬂᬫᬸᬮᬶᬲᬄ᭟᭜᭟ᬕᬺᬩ᭄ᬬᬕ᭄ᬕᬺᬩ᭄ᬬᬸᬕ᭄ᬤᬶᬧᬤᭂᬫᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬶᬦ᭄ᬤᬦᬾᬜᬕ᭄ᬚᬕᬶᬦ᭄᭞ᬤᬸᬄᬓᬸᬦᬧᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬵᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄ᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬜ
ᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬭᬸᬄᬫᬵᬢᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬚᬦᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬢᭂᬧᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬳᬬᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬗ᭄ᬕᬾᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬚᬦᬶᬫᬦᬸᬯᬸᬓᬶᬦ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬟᬶ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬘᬤᬦᬾᬫᬜᬾᬤᬬᬂ᭟᭜᭟ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬲᬋᬂᬲᬧᬶᬲᬦᬦ᭄᭞ᬳᬳᭀ
[᭗ 7A]
ᬭᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬫᬵᬢᬶ᭞ᬤᬢᬶᬂᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬫᭂᬮᬄ᭞ᬲᬸᬓᬬᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬵᬢᬶ᭞ᬢᭀᬂᬢᬳᬾᬦ᭄ᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓᬮᬗᭃᬦᬦᬓᬾᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬫᬓᬭᭀᬦᬦ᭄ᬤᬶᬧᬫᬺᬫᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬤᬦᬾᬲᬂᬳᬬᬸᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬢᬸ
ᬮᬸᬲ᭄ᬧᬬᬸ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᭂᬤᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬶᬫᬶᬭᬄ᭟᭜᭟ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬄᬤᬾᬰᬢᬯᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬩᬸᬓᬢ᭄ᬯᬭᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᬾᬓᬤᬶᬳᬶᬫᬶᬭᬄ᭞ᬳᬸᬮᬢᬾᬫᬲᬯᬂᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬲᬸᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬂᬲᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬫᬭᬸᬕ᭄ᬭᬸᬕᬦ᭄ᬫᬲᬶᬄᬳᬬᬸ᭞ᬬ
ᬦᬶᬓᭂᬤᬾᬓ᭄ᬓᭂᬜᬸᬂᬤᭀᬕᬾᬦ᭄᭞ᬲᬸᬩᬜᬦ᭄ᬤᬂᬢᭀᬳᬶᬦ᭄ᬫᬵᬢᬶ᭞ᬓᬤᬶᬚᬸᬭᬸᬄ᭞ᬫᬭᬢᬸᬲ᭄ᬩᬦ᭄ᬕᬸᬮᬫᬗ᭄ᬕᬮ᭟᭜᭟ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬗᬦ᭄ᬲᭂᬗ᭄ᬓ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬓ᭄ᬢᬸᬮᬸᬧᬾᬫᬗᭂᬫᬶᬢ᭄᭞ᬦᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬲᬸᬗ᭄ᬕᬓᬤᬸᬢᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
ᬲᬸᬓᬗᬍᬩᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬵᬢ᭞ᬦᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬓᬯᬄᬓᬍᬩᬸᬃ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬭᬶᬂᬢᬶᬢᬶᬕᭀᬗ᭄ᬳᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬂᬗᬮᬗᬮᬂᬢᬚᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬳᬸᬢ᭄᭞ᬓᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬪᬯᬦᬮᭀᬓ᭟᭜᭟ᬳᬕᬸᬂᬲᬶᬄᬳᬶᬦᬸᬦᬲ᭄ᬢᬶ᭠