Page:Bali-lontar-gaguritan-ajar-pikatan-300ppi.pdf/31

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭓᭐ 30B]
᭓᭐
ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬧᬘᬦᬗᬦ᭄᭟ᬢᬦ᭄ᬘᬭᬶᬢ᭄ᬣᬯᬸᬲ᭄ᬥᬶᬢᬫᬦ᭄᭞ᬲᬂᬦᬵᬝᬮᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬶ᭞ᬲᬕᬾᬢᬦ᭄ᬳᭀᬓᬦᬾᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬧᬓᬮᬶᬳᬦ᭄ᬫᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬲᬋᬂᬮᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶᬰᬹᬧ᭄ᬭᬪ᭞ᬗᬗ᭄ᬮᬶᬢ᭄
ᬕᬫ᭄ᬩᬶᬃ᭞ᬫᬧᬶᬦ᭄ᬤᬲᬶᬗ᭄ᬳᬳᬧᬜ᭄ᬚᬭ᭟ᬲᬂᬦᬵᬝᬓᬧᭂᬦ᭄ᬤᬓ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬓᬮᬶᬄᬮᬦ᭄ᬰ᭄ᬭᬶᬧ᭄ᬭ᭠ᬫᬶᬰ᭄ᬯᬭᬶ᭞ᬲᬕᬾᬢᬦ᭄ᬳᭀᬓᬦᬾᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬧᬓᬓᬮᬶᬳᬦ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬲᬋᬂᬮ᭠
ᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶᬰᬹᬧ᭄ᬭᬪ᭞

[᭓᭑ 31A]
᭚᭜᭚ ᬕᬶᬦᬵᬤ᭟ᬅᬦᬵᬭᬢᬸ