Page:Bali-lontar-gaguritan-ajar-pikatan-300ppi.pdf/13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭑᭒ 12B]
᭑᭒
ᬯᬸᬲᭂᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬢᬩ᭄ᬮᬦᬾᬓᬲᬫ᭄ᬧᭂᬄᬋᬓᭀ᭞ᬭᬶᬂᬧᬲᬶᬲᬶᬦ᭄ᬳᬮᬲ᭄ᬳᬕᬸᬂ᭞ᬩ᭄ᬮᬄᬫᬦᬫ᭄ᬧ᭄ᬮᬶᬕ᭄ᬧᬭᬗᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬫᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕᬶᬜᬸᬲᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂᬗ᭄ᬳᬮᬲ᭄᭟ᬢᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄‌ᬲ᭄ᬥᬶᬄᬫᬲ
ᬲᬫ᭄ᬩᬢ᭄᭞ᬤᬹᬄᬤᬾᬯᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬘᬶᬗᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬰᬶᬗᭀᬂ᭞ᬲ᭄ᬯᬾᬲᬦ᭄ᬓᭀᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬦᬢᬸᬭᬸᬮᬦ᭄ᬢᬤᬄ᭞ᬲᬳᬶᬲ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬳᬶᬤᬾᬯᬚᬓ᭄ᬮᬧ᭄ᬓᭂᬮᬧ᭄᭟
ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮᬂᬫᬲᬶᬄᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬫᬲᬲᬫ᭄ᬩᬢᬦ᭄ᬫᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬥᬹᬄᬤᬶᬚᬳᬚ᭄ᬯᬫᬳᭂᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄᭞ᬤᬾᬯᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬫᬫᬸᬭᬂᬫᬸᬭᬂᬭᬶᬂᬗ᭄ᬳᬮᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᬄ
ᬳᬮᬲ᭄‌ᬕᬸᬮᬶᬗᬦ᭄᭟ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬓᬘᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄ᬲᬂᬦᬵᬕ᭞ᬫᬚᬗ᭄ᬕᬃᬫᬢ᭄ᬮᬢᬄᬮᬫ᭄ᬩᬶᬄ᭞ᬓᭀ[strike/]ᬬ[/strike]ᬯᬾᬃᬓᭀ[strike/]ᬬ[/strike]ᬯᬾᬃᬳᬾᬮᭀᬕ᭄ᬕᬾᬮᭀᬕ᭄᭞ᬫᬓᭂᬫ᭄ᬩᬭᬦ᭄ᬦᬕᭂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫ

[᭑᭓ 13A]
ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬢᬦ᭄ᬚ᭄ᬭᬶᬳ᭞ᬫᬫᬧᬕᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬳᬮᭀᬦ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭟ᬳᬤᬸᬄᬓᬓᬶᬗ᭄ᬮᬄᬤᬾᬱ᭞ᬦᬶᬭᬯᭀᬂᬓᬮᬭᬦ᭄ᬫᬳᬶ᭞ᬕ᭄ᬫᭂᬲ᭄ᬓᬓᬶᬢᬤᬄᬳᬶᬗᭀᬂ᭞ᬳᬧᬂᬦᬶᬭᬧᬶᬲᬦ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄
᭞ᬲᬸᬓᭂᬬᬦ᭄‌ᬗ᭄ᬫᬲᬶᬦ᭄ᬧ᭄ᬚᬄ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓᬓᬶ᭞ᬳᭀᬮᬲ᭄ᬫᬫᬸᬧᬸᬢᬂᬦᬶᬭ᭟ᬲᬂᬦᬵᬣᬳᬲᬳᬸᬃᬲᭂ[strike/]ᬩ[/strike]ᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬶᬦ᭄ᬤᬄᬦᬤᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬦᭂᬫ᭄ᬩᬳᬦᬾᬫᬰᬶᬗᭀᬂ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬤᬶᬧᬮᬸᬗ
ᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬳᬶᬤᬾᬯᬢ᭄ᬯᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬭᬯᬸᬄᬫ᭄ᬭᬶᬓᬶ᭞ᬲᬓᬶᬂᬧᬸᬦᬧᬶᬳᬶᬤᬾᬯ᭟ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬦᬶᬭᬳᭀᬓᬦ᭄ᬰ᭄ᬭᬶᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬗ᭄ᬳᬚᬃᬧᬶᬓᬢᬦ᭄ᬳᬶᬗᭀᬂ᭞ᬫᬫᬸᬭᬂ
ᬲᬢᬶᬩᬮᬓᬸ᭞ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬧ᭄ᬚᬄ᭞ᬗ᭄ᬮᬮᬸᬧᬢᬶ᭞ᬲᬂᬦᬵᬕᬳᬲᬯᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭟ᬧᬸᬦᬧᬶᬓᬃᬬ᭄ᬬᬳᬶᬤᬾᬯ᭄ᬯ᭞ᬫᬭᬦᬶᬦ᭄ᬳᬮᬲ᭄ᬫᬭᬶᬓᬶ᭞ᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬬᬂᬬᬾᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞