Page:Anchaman Komunis kapada Persekutuan Tanah Melayu.djvu/8

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

. telah menyokong . supaya Persekutuan Melayu merdeka yarig tern ata dari s'iaran Manifesto da bulan June, penerbitan2 Komunis antara bangsa. dengan perkara kekerasan sa-bagai kuasa, perishtiharan Moscow pada bulan November, berkata : perubahan kapada Sosialis bagi negcri. Gulongan pekerja dan pcngikut hendak pemberontakan dengan chara Jika gulongan2 yang kekerasan ra'ayat rnaka akan dengan chara yang tidak kapada Kornunis. Lcnin dan bahawa gulongan2 yang tidak kuasa dengan Dalam kepahitan dan chara perjuangan, gulongan akan bergantong tidak pada gulongan ra'ayat bergantong. pada dari pembangkang . . , . . . . dan pada ada ini kekerasan pada sosialis." . yang maka akan di-dalam yang bukan komunis (saperti Melayu) untok masok mcresap, dan yang , . akan , mereka komunis maka Malaya ta'at bukan Persekutuan tetapi kapada Komunis an tara bangsa. Maka ini Komunis Malaya ia-lah sa-buah pengkhianat yang suatu . kapada . . . . . . . . (c) 1.5 . Komunis antara bangsa antara