Page:Anchaman Komunis kapada Persekutuan Tanah Melayu.djvu/7

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


I 111

1.

.. .. ! 1; !;I

li1: ,'I ?

.

[;:.'I ;; .... .. ' .* A !

..

.. 1

'. !: ! , .~ i,. Il. ' 1II 1 I I I: kcrana kciilnannn kcmajuan. Apabila nlcrcka bcrhubong I ' 1i tlcngun Parti dan bekerjasama (engan-nya ddam sa- ,, 1: suatu -. bcrsan~u;~omunis2tidak pcriull ! mcngabaikan tujuan-nya mu'taln~~d -nlcndirikan suutu

musharak~tKoniunis. Mcreka ticlak riicngcnepikan tujuan

! walau masa bckcrja-sama dengan aliran di- .. .i ~ II ' ,; dula~n pcrgerakan pckcrja? yang titluk nlcnganut fahnnl ,' Marx-Lcnin." ,I! . , . . . . . . . , , ... .. .. . . . lain2 . . . soal '. . . . . . . yang itu . , pun pada lain2 i i ,. . . .