Page:Anchaman Komunis kapada Persekutuan Tanah Melayu.djvu/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

!; I. i!. ii !:li';jl. i /' !: t /I i: !I i4I ! ' 1, I, 1, t: Itj Il I!I1 I' .$? ., ?' {J'c?

<

I' ' 11 I! ii Ij /i ii.",.

!;!.

.. 1 .?!' ,;. % ' .<*.,. / ./I 1,

I

I' J:,I. i 1: 11, dala~n niemerangkap Tanah Melayu belajar +! -- dan di-Eropah jalan .menjemput iiiereka menglladziri di-te~npat? Sa-lair1 Komunis2 mu~igki~i ~ nenchu'i~a hendak niempengarol~i, sa-chara lang- rnahu derigan pertubohan2 hadapa~i antara lain2 sa- urnpama Majlis yaiig &Cairo itu. I<esatuan2 Sa-kerja Dunia. Sa-kerja penlibohan Sa-keria Peinuda Peniudi telal~ menguinu~nkan peiioh cliadangan Majlis n~engadakan Pernuda Alrika-Asia taliu~i ini niengadakan peluang' Pelnuda Diiniil metidirilcan perhubongan Pertu bolian' Peniuda Pemudi bukan daii Afrika, Tanah Melay11 Kon~nnis. di-atas

I~?
I

na maksudZ siasali. gkhianatan.> .ekonomi erj,x"T<ornuriis, p dalain, di-adil- ri'nyali.. Gabongan uasai oleh ICo~n~~nis- kesatuail sa-kerjit inenjadikan rnilek I' . !i i I:. I I. I,. chergas usaha-nya hendak penuntut2 yang di-Uni tecl . Kingdom dengan acharaZ dan congress2 saperti Prague, Moscow dan Peking. 17. daripada itu, baik song pun inenerusi bangsa, pergerakan antara bangsa Perpaduan Ra'ayat Afrika-Asia berpusat Mithal-nya, S. A . Dange, Naih Yang di-Pertua Gabongan waktu berchakap dalam Congress yang ke-4 Kesatuan' Dunia pada bulan October, 1957, telah men- chadangkan sa-buah Kesatuan Afrika-Asia. Gabongan Democratic Dunia pula sokongan kapada itu hendak Persidangan Peinudi pada 1959. Persidangan telah pun bagi Gabongan Pemudi Democratic untok dengan yang Komunis di-Asia dan beberapa orang pendudok telah terbabit. (d) Pcngkhianatan Ekonomi ev pula telah meng- aan kita per- a sebab2 ekonomi, .. India. Congress 4 yang telah . .