Page:An t-Ogha Mor - Aonghas Mac Dhonnachaidh.djvu/243

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

Chunnaic iad riochd ag éirigh romhpa, is e seòladh air bharr mara d’an ionnsaidh.

AN T-OGHA MOR]
[PEARDA 224