Page:2010-215-alb.pdf/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština – Assembly

LIGJI Nr. 03/L-215

PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

Kuvendi i Republikës së Kosovës;

Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,

Miraton:

LIG PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

KREU I DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1 Qëllimi

Ky ligj garanton të drejtën e secilit person fizik dhe juridik, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje, pas kërkesës, në dokumentet e mbajtura, hartuara apo pranuara nga institucionet publike.

1