Page:កុមារដ្ឋាន-ម៉ម សុទ្ធ-១៩៥២.pdf/43

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

៤១

អក្សរ ឋ និឹង ឌ

មានពាក្យប្រើតិច ឋាន ឋិត ឋិត ថេរ ឌិម-ឌិន, ឌី-ឌឿ ណែងណងនេះណា សំរាប់ប្រើការ ចង ក ក្របី មួយណាកំណាច មិនចេះប្រណី ដេញវ័ធក្របី ណាខ្សោយជាងវា។


អក្សរផ្ចង់


ណែងណង ណែលណោល ណេះណោះ