Page:Мокшанские песни (М. Е. Евсевьев, 1897).djvu/4

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
Печатано по опредѣленію Совѣта Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи
при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.
Секретарь Общества Н. Катановъ.
(Отдѣльный оттискъ изъ XIII тома «Извѣстій Общ. Арх., Ист. и Этногр.» за 1895 г.).