Page:Мокшанские песни (М. Е. Евсевьев, 1897).djvu/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 8 —


Тат уры̃скафта колма ид́н́ӓн́ен́;
Вај кафты̃н́ат́н́ӓ јон́ содајшкан́ат,
Вај колмы̃ц́ен́ӓс́ јон аф-содајн́ӓ,

Не сдѣлай сиротами троихъ дѣтушекъ;
Двое изъ нихъ уже толковые,
А въ третьемъ еще вовсе толку нѣтъ;

10.

Пот́ӓса пот́ај п́иж́ӓ кургы̃н́ац,
Н́ур́амса н́ур́ај маз́и роҥгы̃н́ац».
— «Аф шафт́ӓ, вас́ај, аф шафт́ӓ, полај, —
Ад́а мол́т́ама м́ин́ Саров в́ир́и,
М́ин́ Саров в́ир́и, м́ин́ озы̃нды̃ма,

10.

— Грудь сосетъ его маленькій ротикъ,
Въ зыбкѣ качается его красивое тѣльце».
— «Не убью тебя, жена, не убью тебя, хозяйка!
Пойдемъ-ка съ тобой мы въ Саровскій лѣсъ,
Мы въ Саровскій лѣсъ — мы молиться,

15.

В́ӓр́д́ӓ Шкајэн́д́и м́ин́ эн́ал́д́ем́ӓ,
Эст(а) карматама лад́н́ас эр́ама».
Вај эста н́и тус́т́ с́ин́ Саров в́ир́и,
С́ин́ Саров в́ир́и, с́ин́ озы̃нды̃ма,
В́ӓр́д́ӓ шкајэн́д́и с́ин́ эн́ал́д́ем́ӓ.

15.

Вышняго Бога мы замаливать;
Тогда станемъ мы съ тобой мирно жить».
Вотъ пошли они въ Саровскій лѣсъ,
Въ Саровскій лѣсъ они молиться,
Вышняго Бога — они замаливать.

20.

Ломат́н́ӓ мол́иш́т́ оц́у ќиѓӓн́ӓ,
Рузс́ ы̃р́ванц в́ӓт́сы̃ оц́у в́ир́ѓӓн́ӓ,
Оц́у в́ир́ѓӓн́ӓ — ќид́ӓ ф́ш́ир́ѓӓн́ӓ,
Кид́ӓ ф́ш́ир́ѓӓн́ӓ — пов́орткан́ава
Пов́орткан́аса акша ќелун́ӓ;

20.

Люди идутъ по большой дорогѣ,
Русскій жену ведетъ по большому лѣсу,
По большому лѣсу — по сторонѣ дороги,
По сторонѣ дороги — по объѣздочкамъ,
На объѣздочкѣ — бѣлая березонька;

25.

Сӓ ќелун́ат́и с́удуф́т́ в́ӓт́ез́ӓ,
Сон п́ил́галы̃нза с́удуф́т́ ш́ӓт́ез́ӓ:
Ц́епсты̃нза таргас́ оржа п́ӓјэл́н́ӓ,
С́ӓ п́ӓјэл́т́ марта п́ин́ес́ п́ӓчќы̃з́ӓ,
Масты̃ру п́ӓјэр́с́т́ пар́ц́и в́ӓр́н́анза,

25.

Къ той березонькѣ онъ несчастную привелъ,
Онъ ногами на несчастную наступилъ,
Изъ кармана вынулъ острый ножичекъ,
Тѣмъ ножемъ онъ, пёсъ, зарѣзалъ ее
По землѣ пролилась ея кровь алая,

30.

В́ир́ева сы̃рац́ п́иж́ӓ вајѓел́н́ац.

30.

По лѣсу разнесся ея нѣжный голосъ.

Ст Пшенево.
 


V. V.
1.

Крамшан́ Варас́ — пајар авас́,
Крамшан́ Варас́ — азы̃р авас́.
С́ер́с понц кор́а — пајар авас́,
П́р́ев́енц кор́а — шајт́ан авас́:

1.

Крамшина Вара[1] — барыня,
Крамшина Вара — сударыня;
По росту, по цвѣту — она барыня,
По уму своему она шайтанка:

5.

Сер́ы̃ц п́ӓшӓ — јонн́ац п́ӓш́т́ӓ,
П́р́ан́ац оц́у — јонн́ац куц́у.
Вара сы̃ркс́и ат́ан́ куду,
Ат́ан́ куду п́иравама,

5.

Ростъ ея съ липу — умъ съ орѣхъ,
Голова большая — мозгу съ ложку.
Собирается Вара домой къ отцу,
Домой къ отцу — пировать,


  1. Варвара